طراحی مدل ارزیابی عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای منابع انسانی،گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 دانشیار،گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.30495/jma.2022.20580

چکیده

ارزیابی عملکرد، به عنوان ابزاری برای آگاهی از میزان موفقیت سازمان‏ها در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و عاملی در تصمیم‏گیری‏های مدیران،یکی از نیازهای همیشگی سازمان‏ها بوده است.هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخص‏های ارزیابی عملکرد و تبیین مدل مناسب ارزیابی عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی می‏باشد. پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین براساس روش پژوهش با رویکرد آمیخته و یا ترکیبی با راهبُرد اکتشافی متوالی است. گردآوری داده‌های مورد نیاز از طریق ابزارهای پژوهش کیفی (مصاحبه) و پژوهش کمی (پرسشنامه) انجام گردید. در بخش کمّی می‌توان پژوهش حاضر را از نوع پژوهش‏های غیرآزمایشی (توصیفی) و از نوع پیمایشی دانست. برای تجزیه و تحلیل داده‏های پرسشنامه این پژوهش در چهار فاز انجام گرفته است فاز اول شناسایی و رتبه‏بندی نقاط قوت و ضعف سازمان تأمین اجتماعی و فاز دوم آزمون دلفی برای شناسایی شاخص‏های موثر بر ارزیابی عملکرد در تأمین اجتماعی و فاز سوم تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین ابعاد ارزیابی عملکرد در تأمین اجتماعی و نهایتا فاز چهارم معادلات ساختاری و تحلیل مسیر.نتایج نشان داد با توجه به اینکه آماره تی برای تمامی متغیرها بزرگتر از 96/1 می‏باشد و همچنین با توجه به مثبت بودن ضرایب مسیر، متغیرهای (ارتباط با جامعه، خدمات بیمه‏ای و درمانی، رعایت حقوق گیرنده خدمت، مدیریت زیرساخت، مدیریت و رهبری و نیروی انسانی) از عوامل تشکیل دهنده سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Assessment Model in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

 • hossein ahmadikhatir 1
 • mogtaba tabari 2
 • mohammadreza bagherzadeh 3
1 Phd student of Human Resources, Department of Management, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Management, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
چکیده [English]

Performance assessment, as a tool used to measure the extent to which organizations have managed to meet predetermined goals and as a factor used by managers for decision-making purposes, has always been recognized as one of the indispensable needs of organizations. The present study was an attempt to identify performance assessment indicators and introduce an appropriate performance assessment model in the Social Security Organization. The present research is actually an applied study in terms of objectives and falls within the category of mixed methods sequential explanatory studies in terms of methodology. Qualitative research instruments (interview) and quantitative research instruments (questionnaire) were used for data collection purposes. In the quantitative phase, the present study can be recognized as non-experimental (descriptive) survey study. To analyze the data collected through questionnaires, the study was conducted in four phases: the first phase was dedicated to detection and ranking of the strengths and weaknesses of the Social Security Organization. In the second phase, the Delphi test was used to identify the indicators that might affect performance assessment in social security organization. The third phase was devoted to exploratory factor analysis and determination of performance assessment dimensions in social security organization and finally the fourth phase of the study was devoted to structural equations and path analysis. According to the results, since the t-statistic is greater than 1.96 for all variables and the path coefficients are positive, variables  such as the relationship with the public, insurance and medical services, observance of service recipients’ rights, infrastructure management, management and leadership and manpower are among the factors that can affect  performance assessment in the social security organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance assessment
 • social security organizatio
 • پورعلی، محمدرضا. (1392)، ارایه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانشسرمایه‏گذاری، سال دوم/ شماره پنجم، صص 179-205.
 • تدریس حسنی، معصومه، امیری، مقصود، رحمان سرشت، یوسفلی، امیر. (1400)، ارائه یک دسته‏بندی جامع از رویکردهای ارزیابی عملکرد و بررسی خالءهای تحقیقاتی موجود در آنها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دهم، شماره 17.
 • توکلی گلپایگانی، مریم و عالم تبریز، اکبر و امیری، مقصود و مؤمنی، علیرضا. (1395)، تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 25، صص: 151-171.
 • جهانگیری، عباس و جهانگیری، محمد. (1397)، ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمانغیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس، مدیریت بهداشت و درمان، ص: 79-89 .
 • داداشی، نسرین، پورعلی، محمدرضا. 1401، تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک‏پذیری بر عملکرد شرکت‏ها با توجه به متغیر تعدیلگر محدودیت مالی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال یازدهم، شماره 41، صص158-145.
 • دلاور، علی و محمودی، غلامرضا و شمس، الهام. (1391)، ارزیابی عملکرد تکنسین فوریت‏های پزشکی اورژانس تهران. sid.ir
 • ساعی ارسی، ایرج و خسروی، هدایت. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه شدگان اصلی، از حمایت‏ها وخدمات بیمه‏ای و درمانی (مطالعة موردی تأمین اجتماعی شهرستان خرم آباد)، فصلنامه علوم رفتاری، صص: 75-98.
 • گودرزی، رضا و مهرالحسنی، محمدحسین و دهنویه، رضا و درویشی، علی. (1395)، ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها (DEA)، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 12، شماره 5، ویژه نامه (مارایی و حفاظت مالی در سیستم سلامت ایران)، صص 65-73.
 • Behrey, M.H., Patron, R.A. (2008). Performance appraisal – cultural fit and organizational outcomes within the U.A.E., Journal of American Academy of Business, Vol. 13, No. 1, pp. 166-176.
 • Pourali M.R., Taghavi M. (2011). The study and analysis of value creating criteria of performance assessment in identification of different levels of financial health: Evidence from Iran, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 4, No.10, ISSN: 0974- 6846, pp: 1378-1381
 • Kritsonis, Alicia (2005) Assessing a firms future financial health. Intl. J. Scholarly Acad. Intellectual Diversity. California State Univ. 8, 1.
 • Ourgo,Marcell, Terkaj,Walter, 2020, Formal modelling of release control policies as a plug-in for performance evaluation of manufacturing systems, CIRP Annals, Volume 69, Issue 1, , pp 377-380.
 • Tao, Hongbing. Lin, Xia. Huang, Qingjia. Bai, Fei. Jin, Dun, Lu, Wei. (2018), Study on the posts and performance evaluationmodel of inpatients in public hospitals based on .NET platform DRGs payment mode, Wiley, pp: 1-8.
 • Wang, Tiankai. Wang, Yangmei. McLeod, Alexander. (2018), Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity?, International Journal of Accounting Information Systems, 28, pp: 1-13