الگوسازی کیفی/تعاملی (IQA) مضامینِ قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردیِ حسابرس با شرکاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.30495/jma.2022.20581

چکیده

در حرفه حسابرسی ماهیت قراردادهای روانکاوانه تاحد زیادی به دلیل تناقض با محتوای حرفه حسابرسی مبنی بر حفظ استقلال رفتار حرفه‌ای حسابرس، متفاوت از سایر ساختارهای رفتار سازمانی می‌باشد. قراردادهای روانکاوانه در تعاملات بین فردی در حسابرسی موضوعی مهم و قابل توجه محسوب می‌شود، چراکه به واسطه‌ی وجود ادراک منسجم و برابر از محتوا و ماهیت حرفه حسابرسی می‌تواند به تعامل متقابل بین حسابرس با شریک حسابرسی منتهی گردد. هدف این پژوهش الگوسازی کیفی/تعاملی () مضامینِ قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات فردیِ حسابرس با شرکاء می‌باشد. در این پژوهش در بخش اول تحلیل‌ها اقدام به شناسایی مضامین مرتبط با قراردادهای روانکاوانه‌ی تعاملات بین حسابرس با شریک از طریق تحلیل فراترکیب و دلفی گردید. براساس این تحلیل ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی که از طریق روش نمونه‌گیری کیفی همگن انتخاب شده بودند، مشارکت داشتند. سپس براساس تحلیل پیوندی در بخش کمی که شامل تحلیل پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی پیوندها می‌باشد، با مشارکتِ ۲۰ نفر از شرکای حسابرسی که بیش از ۱۰ سال سابقه‌کاری داشتند، اقدام به تعیین مهمترین عنصر ارتباطی بین مضامینِ گزاره‌ای قراردادهای روانکاوانه‌ی تعامل بین حسابرس با شریک گردید. نتایج در بخش کیفی از وجود دو مضمون گزاره‌ای تحت عناوین مضمونِ تلویحی و ضمنی در قراردادهای روانکاوانه حکایت داشت که براساس ۲۰ گزاره‌ای که به حد کفایت نظری براساس تحلیل دلفی رسیدند، وارد فاز تحلیل پیوندی شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، در رابطه با مضامین تلویحی قراردادهای روانکاوی، محرک ترین گزاره کاریزماتیک بودن سبک شریک در تعامل با حسابرس می‌باشد که در نهایت به پیامدی همچون دستیابی به جایگاه هویت حرفه‌ای حسابرسان منتهی می‌گردد. همچنین در رابطه با مضامین ضمنی قراردادهای روانکاوانه مشخص شد، محرک‌ترین گزاره، تدوین دستورالعمل‌هایی مشخصِ انجام کار حرفه‌ای حسابرسان نسبت به شریک حسابرسی می‌باشد که پیامدِ تقویت باورهای حسابرس نسبت به ضوابط و رویه‌های حرفه‌ای حسابرسی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Model for Interactive/Qualitative Analysis (IQA) of Themes of psychoanalytic contracts of individual interactions Auditor with partners

نویسندگان [English]

  • Hasan Sarhadi 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • Farhad Dehdar 3
1 PhD student, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
چکیده [English]

In the audit profession, the nature of psychoanalytic contracts differs greatly from other structures of organizational behavior due in large part to the inconsistency with the content of the audit profession that maintains the auditor's professional behavior. Psychoanalytic contracts in interpersonal interactions in auditing are an important and significant issue, because due to the existence of a coherent and equal understanding of the content and nature of the audit profession can lead to interaction between the auditor and the audit partner. The purpose of this research is Provide a Model for Interactive/Qualitative Analysis (IQA) of Themes of psychoanalytic contracts of individual interactions Auditor with partners. In this research, in the first part of the analysis, the topics related to psychoanalytic contracts between the auditor and the partner were identified through meta-analysis and Delphi analysis. According to this analysis, 15 experts and specialists in accounting and financial management at the university level, who were selected through homogeneous qualitative sampling, participated. Then, based on the link analysis in the quantitative section, which includes the analysis of internal links and the relationships between links and the systematic impact of links, With the participation of 20 audit partners with more than 10 years of experience, it was decided to establish the most important element of communication between the thematic propositions of psychoanalytic contracts between the auditor and the partner. The results in the qualitative section indicated the existence of two propositional themes under the headings of implicit and implicit themes in psychoanalytic contracts, which entered the phase of link analysis based on 20 propositions that reached theoretical adequacy based on Delphi analysis. The results showed in the quantitative section that in relation to the implicit themes of psychoanalytic contracts, the most stimulating statement of the charismatic style of the partner style is in interaction with the auditor, which ultimately leads to a consequence such as achieving the professional identity of auditors. Also related to the implicit themes of psychoanalytic contracts, the most motivating proposition is the development of clear guidelines for auditors' professional work with an audit partner that will strengthen the auditor's beliefs about the auditing professional's rules and procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive/Qualitative Analysis (IQA)
  • Themes of Psychoanalytic Contracts
  • Individual Interactions Auditor with Partners