طراحیِ مدلِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی و تأثیر آن بر راهبردِ بهینه مدیریتِ سرمایه در گردش: مطالعه موردی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

شیوه‌های گزارشگری مالی به عنوان یک راهبردِ اطلاعاتی، ضمن اینکه می‌تواند به افزایشِ تعاملِ ارتباطِ شرکت با ذینفعان کمک نماید، در عین حال می‌تواند بر مسیر آتی شرکت از نظر اتخاذِ سطحِ بهینه سرمایه در گردش، موثر باشد. گزارشگری بینامتنیّت مالی رویکردیِ سیستماتیک و مبتنی بر ادراک متعامل بین شرکت با ذینفعان محسوب می‌شود که امکانِ ارائه ی صورت‌های مالیِ مقایسه‌پذیر را در یک بازار رقابتی فراهم می‌نماید و از طریق آن می‌تواند به دلیلِ ایجادِ اطمینان فزآینده در بازار، سیاست‌های بهینه ی سرمایه در گردشِ شرکت‌های فعال در صنعت فولاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش طراحیِ مدلِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی و تأثیر آن بر راهبردِ بهینه مدیریتِ سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت فولاد می‌باشد. روش شناسی این پژوهش  آمیخته بود که در بخش کیفی از تحلیل گرندد تئوری براساسِ رویکردِ گلیزر جهتِ تدوینِ مدل و در بخش کمی از تحلیل واریانس استفاده شد. در واقع هدف از انجام تحلیل در بخش کیفی ارائه ی مدل و در بخش کمی، واکاوی تفاوتِ شیوه‌های گزارشگری بینامتنیّت مالی در اتخاذِ بهینه ی مدیریتِ سرمایه در گردش بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می‌شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه‌ی نمونه گیری نظری براساس دانش تجربی در حرفه حسابداری بود. اما جامعه هدف در بخش کمی، مدیران بخشِ حسابداریِ شرکت‌های فعال در صنعت فولاد بودند که براساس تجربه‌های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی باتوجه به سطح خطا 5 درصدو  توان آزمون 90 درصد، تعداد ۲ گروه۵۰ نفر تعیین براساس تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی در خصوصِ تفاوتِ شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی بر مدیریتِ بهینه‌ی سرمایه در گردش انتخاب و مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۲ مقوله، ۴ مولفه و ۲۲ کد مفهومی حکایت دارد که شیوه گزارشگری بینامتنیّت مالی را در قالبِ یک مدل پکپارچه ۴ ضلعی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی باتوجه به دو مقوله ی رویکردِ راهبردی و عملیاتیِ بینامتنیّت گزارشگری مالی نشان داد، رویکردِ بینامتنیّت راهبردی در گزارشگری مالی بر مدیریتِ بهینه سرمایه در گردش نسبت به رویکردِ بینامتنیّت عملیاتی در گزارشگری مالی تفاوتِ معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Reporting Financial Intertextuality Model and Its Effect on Working Capital Management Strategy: Case Study of Steel Industry Companies

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shiribabadi 1
 • Allah Karam Salehi 2
 • Saber Molaalizadeh Zavardehi 3
 • Alireza Jorjorzadeh 4
1 PhD Student of Industrial Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran. (Author)
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Financial reporting practices as an information strategy, while it can help increase the company's interaction with stakeholders, can also be effective in the future direction of the company in terms of adopting the optimal level of working capital. Financial intertextuality reporting is a systematic approach based on the interaction between the company and stakeholders, which allows the presentation of comparable financial statements in a competitive market and through it, it can influence the optimal working capital policies of the company due to the increasing confidence in the market. The purpose of this research is designing a reporting financial intertextuality model and its effect on the working capital management strategy. The methodology of this research was mixed. In the qualitative part, grounded theory analysis based on Glaser approach was used to formulate the model, and in the quantitative part was used analysis of variance. In fact, the purpose of the analysis in the qualitative part was to present the model and in the quantitative part was to analyze the differences between financial intertextuality reporting methods in the optimal adoption of working capital management. The target population in the quality department was 12 academic specialists who were considered experts, both scientifically and empirically. But the target population in a small part were the managers of the accounting department of capital market companies who based on work experience and level of technical and specialized knowledge according to the level of error 5% and test power 90%, 2 groups of 50 people based on the separation of demographic variables on differences in reporting methods. Financial intertextuality was selected and contributed to the optimal management of working capital. The results of the research in the qualitative part indicate the existence of 2 categories, 4 components and 22 concept codes that have established the method of reporting financial intertextuality in the form of an integrated quadrilateral model. Also, the results in the quantitative section with respect to the two categories of strategic approach and operational intertextuality of financial reporting showed that the strategic intertextuality approach in financial reporting on optimal working capital management is significantly different from the operational intertextuality approach in financial reporting. This result shows that since financial management is considered as an area of corporate decision-making in formulating the firm's future financial strategies, the firm's focus on uniformity and content development of dis closable concepts can be more specifically than the development of intertextual reporting levers (Operational) such as information technology and cybernetic approaches such as scalable reporting language.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic intertextuality approach
 • Operational intertextuality approach
 • Working Capital Management Strategy
 • اسدی، غلامحسین.، نادری‌نورعینی، مهدی.، سرفراز، منصور. (1397). نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی، دانش حسابداری مالی، 5(2): 131-150.
 • بور، میترا.، بصیری، محمدحسین.، خدایاری، علی‌اصغر. (1396). ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی، نشریه مهندسی معدن ایران، 12(34): 1-12
 • تربت، شیدا.، خاشعی، مهدی.، بیجاری، مهدی. (۱۳۹۸). به کارگیری ابزارهای هوش محاسباتی به منظور پیش‌بینی مصرف فولاد خام کشور، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، ۳۵(۱)، ۱۵۷-۱۶۶.
 • تفتیان، اکرم.، ناظمی‌اردکانی، مهدی.، فتوحی‌خانکهدانی، محبوبه. (1400). ارزیابی تاثیر مقوله‌های الگوی افشای اطلاعات آینده‌نگر، دانش حسابداری مالی، 8(1): 65-92.
 • خدابخشی، نجمه.، سلیمانی‌امیری، غلامرضا. (1399). تدوین الگوی مدیریت سرمایه در گردش، تحقیقات مالی، 22(4): 612-641.
 • خلیلی، حسن.، سعادتمند، محمد. (۱۳۹۹). سناریوپردازی و شناسایی رفتارهای احتمالی قیمت سهام مبتنی بر پویایی شناسی سیستمی (مورد مطالعه: سهام شرکت فولاد مبارکه)، نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها، ۱(۳): ۹۷-۱۲۷.
 • دیدار، حمزه.، وکیلی، سونیا. (1396). بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی تلفیقی در برابر صورت‌های مالی شرکت اصلی با تأکید بر نقش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (شواهد حاصل از دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور)، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(2): 25-46.
 • شفیعی، علی.، میرابی، وحیدرضا. (1399). طراحی و اعتباریابی مدل تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد. اقتصاد مالی، ۱۴(۵۱): ۸۳-۱۱۴.
 • کاوسی‌داودی، سیدمجتبی.، سراج، یاسین.، اسمعیلی‌دهکلانی، زینب. (1399). تأثیر مدیریت سرمایه‌درگردش بر سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، 1(3): 284-296

 

 • Assadi, G., Naderi Nooreyni, M., Sarfaraz, M. (2018). The moderating role of financial reporting quality on the relationship between working capital management and financial performance. Financial Accounting Knowledge, 5(2): 131-150. (In Persian).
 • Beattie, V. and McInnes, W. and Fearnley, S. (2004). A methodology for analyzing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, Accounting Forum 28(3): 205-236
 • Bernnan, N, M., Merkl-Davies, D, M. (2018). Do firms effectively communicate with financial stakeholders? A conceptual model of corporate communication in a capital market context, Accounting and Business Research, 48(5): 553-577. https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470143
 • Candlin, C.N. and Maley, Y. (1997). Intertextuality and Interdiscursivity in the Discourse of Alternative Dispute Resolution’, in B.-L. Gunnarsson, P. Linell and B. Nordberg (eds) The Construction of Professional Discourse, pp. 201–22. Harlow: Addison Wesley Longman.
 • Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, Journal of business finance & accounting: 30(3/4): 573-588
 • Devitt, A.J. (1991). Intertextuality in Tax Accounting. Generic, Referential and Functional, in C. Bazerman and J. Paradis (eds) Textual Dynamics in the Professions, pp. 36–357. Madison: University of Wisconsin Press
 • Fairclough, N. (1992). Intertextuality in Critical Discourse Analysis’, Linguistics and Education 4(3/4): 269–93.
 • Guthrie, J., Manes Rossi, F., Orelli, R.L. and Nicolò, G. (2020). Investigating risk disclosures in Italian integrated reports, Meditari Accountancy Research, 28(6): 1149-1178. https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2019-0596
 • Jiménez-Angueira, C.E., Nwaeze, E. and Park, S.-J. (2021). The effect of conservative financial reporting and tax aggressiveness on the market valuation of unrecognized tax benefits, Asian Review of Accounting, 29(2): 150-172. https://doi.org/10.1108/ARA-07-2020-0111
 • Le, H.-L., Vu, K.-T., Le, T.-B.-N., Du, N.-K., & Tran, M. (2018). Impact of Working Capital Management on Financial Performance: The case of Vietnam. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 3(1): 15-20. https://doi.org/https://doi.org/10.33094/8.2017.2018.31.15.20
 • Lupu, I. and Sandu, R. (2017). Intertextuality in corporate narratives: a discursive analysis of a contested privatization, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(3): 534-564. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2014-1705
 • Mabandla, N. Z. & Makoni, P. L. (2019). Working Capital Management and Financial Performance: Evidence from Listed Food and Beverage Companies in South Africa. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(2): 1-10.
 • Merkl-Davies, D.M. and Brennan, N.M. (2017). A theoretical framework of external accounting communication: research perspectives, traditions and theories. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(2): 433–469. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2039
 • Morshed, A. (2020). Role of working capital management in profitability considering the connection between accounting and finance, Asian Journal of Accounting Research, 5(2): 257-267. https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2020-0023
 • Nastiti, P.K.Y., Atahau, A.D.R. & Supramono, S. (2019). Working Capital Management and Its Influence on Profitability and Sustainable Growth, Business: Theory and Practice, 20(2): 61–68.
 • Nevins, M, E. (2010). Intertextuality and misunderstanding, Language & Communication, 30(1): 1-6. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2009.10.001
 • Nwagbara, U. and Belal, A. (2019). Persuasive language of responsible organisation? A critical discourse analysis of corporate social responsibility (CSR) reports of Nigerian oil companies, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(8): 2395-2420. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016-2485
 • Paul, P., Mitra, P. (2018). Analysis of the Effect of Working Capital Management on Profitability of the Firm: Evidence from Indian Steel Industry, https://doi.org/10.1177/2319510X18812142
 • Price, M., Harvey, C., Maclean, M. and Campbell, D. (2018). From Cadbury to Kay: discourse, intertextuality and the evolution of UK corporate governance, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(5): 1542-1562. https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1955
 • Qian, Y., Sun, Y. (2021). Bibliometric analysis of literature on narrative discourse in corporate annual reports (1990–2019), Quality & Quantity, https://doi.org/10.1007/s11135-021-01135-5
 • Rutherford, B, A. (2013). A genre-theoretic approach to financial reporting research, The British Accounting Review, 45(4): 297-310. https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.06.006
 • Seth, H., Chadha, S. and Sharma, S. (2021). Benchmarking the efficiency model for working capital management: data envelopment analysis approach, International Journal of Productivity and Performance Management, 70(7): 1528-1560. https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2019-0484
 • Shroff, S. (2015). Working Capital Management in Indian Steel Industry, Gitam Journal of Management, 12(2): 99-111.
 • Ujah, N.U., Tarkom, A. and Okafor, C.E. (2021). Working capital management and managerial talent, International Journal of Managerial Finance, 17(3): 455-477. https://doi.org/10.1108/IJMF-12-2019-0481
 • Yousaf, M., Bris, P., McMillan, D. (2021). Effects of working capital management on firm performance: Evidence from the EFQM certified firms, Cogent Economics & Finance, 9(1): 39-67. https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1958504