تاثیر بکارگیری روش‏های نوین حسابداری مدیریت بر عملکرد دانشگاه‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسئول)

10.30495/jma.2022.20583

چکیده

مدیریت هزینه یک سیستم برنامه‌ریزی و کنترل هزینه‌‌هاست که روش‌‌های متفاوتی برای ایجاد آن وجود دارد. هر سازمانی با توجه به شرایط خودبایدروش مناسب‌تر را انتخاب کند. برهمین اساس، این مطالعه، به ارزیابی اثر بکارگیری روش‏های نوین مدیریت هزینه بر عملکرد دانشگاه‏ها در سال 1400 از میان 397 نفر از کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه، از لحاظ هدف، کاربردی،از نظر نوع داده‏ها، از نوع تحقیقات کمی، و از لحاظ گردآوری داده‏ها، این مطالعه از نوع توصیفی و از بین روش تحقیق توصیفی نیز این مطالعه به دلیل استفاده از پرسشنامه جز تحقیقات پیمایشی محسوب می‏شود. همچنین در این مطالعه به‏منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش مدلسازی ساختاری استفاده شده است. در این راستا، نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بکارگیری روش‏های نوین مدیریت هزینه، سبب ایجاد اثربخشی کنترل داخلی و قابلیت اطمینان تصمیم‏گیری شده و توسط این دو عامل مهم افزایش در سطح عملکرد سازمان(دانشگاه) را با خود به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of applying new management accounting methods on the performance of universities

نویسندگان [English]

 • Bahamin Khoshnava 1
 • babak jamshidi navid 2
1 PhD Student, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Accounting, Kermanshah Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Cost management is a cost planning and control system that has different methods for creating it. Each organization should choose the most appropriate method according to its conditions. Accordingly, this study evaluates the effect of using new cost management methods on the performance of universities in 1400 among 397 employees and managers of Kermanshah Azad University. The research method in this study is applied in terms of purpose, in terms of data type, quantitative research, and in terms of data collection, this study is descriptive and among the descriptive research method, this study is due to the use of The questionnaire is part of the survey research. Also, in this study, structural modeling method has been used to analyze the data. In this regard, the results of the present study have shown that the application of new methods of cost management has caused the effectiveness of internal control and reliability of decision making and by these two important factors increase the level of performance of the organization (university) with has it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cost management
 • management accounting
 • performance of University
 • Internal control
 • جبارزاده کنگر لویی، سعید، دهقان خانقاهی، بیتا، خلیلی شومیا، محمدرضا. 1390. تکنیک‏های نوین مدیریت هزینه و موانع بکارگیری آنها در شرکت‏های ایرانی. همایش ملی ایده‏های نو در حسابداری و حسابرسی، اصفهان.
 • خاکی، غلامرضا. 1390. روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب.
 • دانشیان، مهناز، دهقانپور، علیرضا. 1395. روش‏های نوین هزینه‏یابی بر مبنای فعالیت. تدبیر، دوره ۲۷، شماره ۲۸۵.
 • قاسمی، وحید. 1389. مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش‏های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. انتشرات جامعه‏شناسان.
 • Abubakar, A.M., Elrehail, H., Alatailat, M.A., & Elçi, A. (2017). “Knowledge Management, Decision-Making Style and Oganizational Performance.” Journal of Innovation & Knowledge, Article in Press.
 • Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. 2006. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach. (11th ed.). New York: Pearson.
 • Ayorinde, T., Osarenren Osasrere, A., & Ademola Adeniran, A. (2015). Costing Techniques and Pricing Decisions of Manufacturing Companies in Ogun State. International Journal of Humanities and Social Science, 5 (12).
 • Barney, J.B. 1991. “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.” Journal of Management 17 (1): 99-120.
 • Bryan, D.B. 2017. “Organized Labor, Audit Quality, and Internal Control.” Advances in Accounting 36: 11-26.
 • Chong, H.C., Ramayah, T., Subramaniam, C. 2018. “The Relationship Between Critical Success Factors, Internal control and Safety Performance in the Malaysian Manufacturing Sector.” Safety Science 104: 179-188.

 

 • Dean, W. J., & Sharfman, P.M. 1996. “Does Decision Process Matter? A Study of Strategic Decision-Making Effectiveness. Academy of Management Journal 39: 368-391.
 • Ditkaew, K. 2018. The Effects of Cost Management Quality on the Effectiveness of Internal Control and Reliable Decision-Making: Evidence from Thai Industrial Firms. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 211.
 • Kelly, K., & Tan, Hun-Tong. 2017. “Mandatory Management Disclosure and Mandatory Independent Audit of Internal Control: Evidence of Configure Information Processing by Invertors.” Accounting, Organizations and Society 56: 1-20.
 • Kim, B.Y. & Oh, H. 2004. “How do Hotel Firms Obtain a Competitive Advantage?” International Journal of Contemporary Hospitality Management 16 (1): 65–71.
 • Lougee, B.A., & Marquardt, C.A. 2004. “Earnings Informativeness and Strategic Disclosure: An Empirical Examination of "Pro Forma" Earnings.” The Accounting Review 79 (3): 769-795
 • Maines, L.A., & McDaniel, L.S. 2000. “Effects of Comprehensive-Income Characteristics on Nonprofessional Investors' Judgments: The Role of Financial-Statement Presentation Format.” The Accounting Review 75 (2): 179-207.
 • Mia, L., & Chenhall, R. H. (1994). “The Usefulness of Management Accounting Systems, Functional Differentiation and Managerial Effectiveness.” Accounting Organization Society 19: 1-13.
 • O'Donnell, E., & David, J. S. 2000. “How Information Systems Influence User Decisions: A Research Framework and Literature Review.” International Journal of Accounting Information Systems 1 (3): 178-203.
 • Porter, M.E. 2008. “The Five Competitive Forces that Shape Strategy.” Harvard Business Review, January: 79-93.
 • Riedl, E.J, & Srinivasan, S. 2007. “Signaling Firm Performance Through Financial Statement Presentation: An Analysis UsingSpecial Items.” [Online]. Available: http://ssrn.com/abstract=923898. [2018, January 24].
 • Romney, Marshal, J.P. & Steinbart. 2009. Accounting Information System. (10th Ed). New Jersey: Prentice-Hall-Person.
 • Sajady, H., Dastgir., & Nejad, H.H. 2008. “Evaluation of The Effectiveness of Accounting Information Systems.” International Journal of International Science and Technology 6 (2): 49-59.
 • Stibbe, R. (2009). Kostenmanagement. Methoden und Instrumente (p. 229). Munchen: Oldenbourg. ISBN 978-3-486-58923-8.
 • Talaulicar, T., Grundei, J., & Werder, A. V. 2005. “Strategic Decision Making in Start-Ups: The Effect of Top Management Team Organization and Processes on Speed and Comprehensiveness.” Journal of Business Venturing 20: 519–541.
 • Tomanek, J. 2001. Reengineering a management zmen: sbornik clanku, prednasek a studiik. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-428-1.
 • Zeleny, M. 1981. On the Squandering of Resources and Profits via Linear Programming. Interface 11 (5): 101-107.