به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت نوع شناسی ویژگی‌های ادراکی مدیران از کیفیت خدمات حسابرسی مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نوع شناسی ویژگی‌های ادراکی مدیران از کیفیت خدمات حسابرسی مستقل می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به  مدیران جهت درک بهتر خدمات حسابرسی مستقل می‌باشد. روش پژوهش به‌کارگرفته شده در این مطالعه کیفی می‌باشد. با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخص‌ها از مقالات و مطالعات پیشین نموده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر نوع شناسی ویژگی‌های ادراکی مدیران از کیفیت خدمات حسابرسی مستقل استفاده گردید. با مقوله‌بندی شاخص‌ها و انجام آنتروپی شانون، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته، شاخص های اصلی شناسایی و میزان اهمیت هریک از شاخص‌ها مشخص گردید. لازم به ذکر است، تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA  انجام شده است. از 417 مقاله یافت شده، تعداد 55 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. با استناد به یافته‌های پژوهش، تعداد 7 مقوله اصلی و 74 مقوله فرعی (کد) با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب از متون مقالات پیشین استخراج گردید. مقوله‌های اصلی استخراج شده عبارتند از: عوامل مدیریتی، عوامل شرکتی، ویژگی های فنی، روند حسابرسی قابل اعتماد، دانش شرکت و صنعت، آسانی معامله و مذاکره و ویژگی‏های اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying a hybrid qualitative approach to typology of managers' perceptual characteristics of the quality of independent audit services

نویسندگان [English]

 • reza hosseini 1
 • naser izadinia 2
 • saeid ali ahmadi 3
1 PhD Student, Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, University of Esfahan, Esfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to study the typology of managers' perceptual characteristics of the quality of independent audit services and its practical purpose is to provide appropriate suggestions and solutions to managers to better understand independent auditing services. The research method used in this study is qualitative. Using the meta-combined qualitative analysis method, the indicators are extracted from previous articles and studies and of the 82 articles obtained, 42 final articles were used to examine the effective factors of the typology of managers' perceptual characteristics of the quality of independent audit services. The content of the design was analyzed by categorizing the indices and performing Shannon entropy, the main indicators were identified and the importance of each indicator was determined. It should be noted that the analysis of research data in the qualitative phase was performed with MaxQDA software. Of the 417 articles found, 55 were reviewed. Based on the research findings, 7 main categories and 74 sub-categories (code) were extracted from the texts of previous articles using meta-combined qualitative analysis method. The main categories extracted are: Management factors, Corporate factors, Technical features, Reliable audit process, Company and industry knowledge, Easy to trade and negotiate, and social characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hybrid qualitative approach
 • Perceptual characteristics of managers
 • Typology
 • Quality of independent audit services
 • اخگر، محمدامید.، زاهددوست، حمزه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل، فصلنامه حسابداری مالی، ۱۰(۳۹): ۶۰-۸۱
 • ایزدی‌نیا، ناصر.، بهزادیان، فتاح. (1396). بررسی فاصله انتظارات حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی در خصوص کیفیت خدمات، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، سال ششم، ۱۰(۲): 67-88
 • توانگر حمزه کلایی، افسانه.، اسکافی اصل، مهدی. (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(38): 187-207.
 • حاتمیان، وحید. (1398). بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس، چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(8): 41-55.
 • دانایی‌فرد، حسن.، حسینی، سیدیعقوب.، شیخ‌ها، روزبه. (۱۳۹۲). روش شناسی کیو، شالوده‏های نظری و چارچوب انجام پژوهش، تهران: صفار.
 • درخشان‌مهر، آرش.، کرمی، صبا. (1398). تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(6): 17-30.
 • دیده خانی، حسن.، مهرعلی زاده، امیررضا. (1397). بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی، دانش سرمایه‌گذاری، 7(28): 1-22.
 • زلقی، حسن.، افلاطونی، عباس.، برزآبادی فراهانی، محمد. (1398). تأثیر مدت تصدی مدیرعامل برتداوم انتخاب حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(41): 1-22.
 • شاه‌حسینی، محمدعلی.، نارنجی‌ثانی، فاطمه.، فلاح‌کریمی، صفورا. (1394). شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های پیاده‌سازی برنامۀ راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان به روش کیو، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 7(1): 89-109.
 • صالحی، مهدی.، لاری‌دشت بیاض، محمود.، وظیفه‌دان، نجمه. (۱۳۹۸). بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی، دانش حسابرسی، ۱۹(۷۴): ۵۳-۷۵
 • فروغی، داریوش.، عسگری ارجنگی، مجتبی. (۱۳۹۶). بررسی شکاف انتظارات حسابرسی درزمینه کشف تقلب درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، ۱۷(۶۸): ۶۳-۸۲
 • کرمی، غلامرضا.، بذرافشان، آمنه.، محمدی، امیر. (13۹۰). بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود، مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 2(4): 65-82.
 • ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا.، اروئی، مهران. (1397). تعدیل شکاف انتظارات حسابرسی بر اساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری، حسابداری مدیریت، 11(39): 115-137.
 • Adeyemi, S. B. and Olowookere, J. K. (2011), ‘Stakeholders’ perception of audit expectation gap in Nigeria’, International journal of accounting and financial reporting, Vol. 1, No.1, pp.152-172.
 • Akhgar, M. & Zaheddoost, H.(2017). Investigating the effect of CEO influence on the relationship between company performance and CEO turnover. Financial Accounting Quarterly,10 (39),60-81 (In Persian).
 • Alhababsah, S. (2019). Ownership structure and audit quality: An empirical analysis considering ownership types in Jordan, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 35(3): 71-84. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.006
 • Alwardat Y.A. (2010) External auditors and clients an investigation of perceptions of value for money audit practices in the UK public sector. PhD thesis, University of Westminster.
 • Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). CEO characteristics and audit report timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter?, Managerial Auditing Journal, 30(8/9): 998-1022.
 • Beattie, V., Brandt, R., Fearnley, S. (1998) Audit Independence and the Expectations Gap: Some Evidence of Changing User Perceptions. Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 6, No.2, pp.159-170.
 • Behzadian, F. & Izadinia, N. (2017). Investigating the Audit Expectation Gap between External Auditors and Users of Auditing Services. Applied Research in Financial Reporting, 10(2), 67-88 (In Persian).
 • Bertrand, M., Schoar, A. (2003). Managing with Style: The Effect of Managers on Firm Policies, The Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1169–1208
 • Boyle, S, E. (2015). Management Perception of Audit Quality, A Quantitative and Qualitative Investigation. The University of Utah, 29-48.
 • Brouwer, M. (1999). “Q is Accounting for Tastes”. Journal of Advertising Research, 39 (2): 35-39.
 • Brown, S. R. (1996), “Q methodology and qualitative research”, Qualitative Health Research, 6(4): 561-7.
 • Cen, W., Doukas, J, A. (2017). CEO personal investment decisions and firm risk, European Financial Management, 23(5): 920-950.
 • Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C. and Stolowy, H. (2010), Expectation gap and corporate fraud: is public opinion reconcilable with auditors’ duties. Working paper
 • Colonnello, S., G. Curatola, and N. G. (2017). Direct and indirect risk-taking incentives of inside debt. Journal of Corporate Finance 45:428–466
 • Cottle, C. E. McKeown, B. (1980), “The forced-free distinction in Q technique”, Operant Subjectivity, Vol. 3 No. 2, pp. 58-63.
 • Danaeifard, H., Hosseini, Sidi Y., Sheikhs, R. (2013). Q methodology, theoretical foundations and research framework, Tehran: Saffar. (In Persian(
 • Derakhshanmehr, A., Karami, S. (2019). The effect of CEO tenure and the size of the audit firm on the quality of accounting information, Accounting and Management Perspectives, 2 (6): 17-30. (In Persian)
 • Didekhani, H., Mehr Alizadeh, A. (2018). Investigating the role of managers' personality phases in the amount of risk of investment funds according to the adjusting role of personality types, Investment Knowledge, 7 (28): 1-22. (In Persian)
 • Fernando, G. and Thevaranjan, A. (2017). Impact of audit quality on the components of executive cash compensation, Journal of Centrum Cathedra, 10(1): 49-62. https://doi.org/10.1108/JCC-09-2016-0013
 • Foroughi, D., Asgari Arjangi, M. (2017). Investigating the gap between audit expectations in the field of fraud detection in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 17 (68): 63-82. (In Persian)
 • Ghebremichael, A, A. (2018). Determinants of Audit Service Quality Perceptions of Supervisory Directors in Dutch Corporations, Contemporary Management Research, 14(1): 53-84.
 • Gul, F. A., S, G, Lynn, and, J, Tsui. (2002). Audit quality, management ownership and the informativeness of accounting earnings, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 25-49.

 

 

 • Hambrick, D. (2007). Upper Echelon Theory: an update, The Academy of Management Review, 32(2): 334–343.
 • Hambrick, D., Mason, P. (1984). Upper Echelons: the organization as a reflection of its top managers, The Academy of Management Review, 9(2): 193–260.
 • Haniffa , and Hudaid, M. (2007). Locating Audit Expectations Gap within a Cultural Context: The Case of Saudi Arabia, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16, 2007, 179-206
 • Harris, S. L., Marxen, D. E. (1997), ‘The auditor expectation and performance gaps. Views from auditors and their clients’, Research in accounting regulations, Vol 11, pp.159-176.
 • Hasan, M., Maijoor, S., Mock, Th, J., Roebuck, P., Simnett, R., Vanstraelen, A. (2003). The Different Types of Assurance Services and Levels of Assurance Provided, International Journal of Auditing Int. Audit. 9: 91–102.
 • Hatamian,V. (2019). Investigating the effect of the auditor's tenure and independence on the number of paragraphs of the auditor's report, Accounting and management perspective, 2 (8): 41-55. (In Persian)
 • Hsieh, T, Sh., Kim, J, B., Wang, R, R., Wang, Zh. (2019). Seeing is believing? Executives' facial trustworthiness, auditor tenure, and audit fees, Journal of Accounting and Economics,
 • Hu, C., Liu, Y, J. (2015). Valuing diversity: CEOs' career experiences and corporate investment, Journal of Corporate Finance, 30 (4): 11–31.
 • Humphrey, C.G., Moizer, P. and Turley, W.S. (1992) ‘The audit expectations gap’, Critical perspectives on accounting, 337-161.
 • Imai, SH., Weilin, Ch., Watada, J., Tzeng, G, H. (2008). Rough Sets Approach to Human Resource Development of Information Technology Corporations, IJSSST, Vol. 9, No. 2, May, 31-42.
 • James, O. and Izedonmi, F.I.O. (2010) ‘Evidence of audit expectation gap between auditors and users of financial reports in Nigeria’, Journal of business and organisational development, Vol 2, pp.114-129.
 • Karami, Gh., Bazrafshan, A., Mohammadi, A. (2011). Investigating the relationship between auditor tenure and earnings management, Journal of Accounting Knowledge, 2 (4): 65-82. (In Persian)
 • Lee, T.H. Ali, A.M. and Gloeck, D. (2009) ‘The audit expectation gap in Malaysia: An analysis of its nature and composition (Part 1)’, Business and accounting, pp.8-61
 • Mammassis, C, S., Kostopoulos, K, C. (2019). CEO goal orientations, environmental dynamism and organizational ambidexterity: An investigation in SMEs, European Management Journal, 37(5): 577-588.
 • Massingham, P., Massingham, R., Diment, K. (2012). Q methodology: is it useful for accounting research? Qualitative Research in Accounting & Management, 9(1): 66-88.
 • Otalor, J. (2013) Narrowing the expectation gap in auditing; the role of the auditing profession, Research journal of finance and accounting, Vol. 4, No. 2, pp.43-54.
 • Porter, B.A. and Gowthorpe, C. (2004), Audit expectation-performance gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the gap in New Zealand in 1989 and 1999, Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
 • Salehi, M., Laridasht Bayaz, M., Vazifedan, N. (2019). Investigating the Relationship between Managers' Change and Audit Fee, Auditing Knowledge, 19 (74): 53-75. (In Persian)
 • Samosir, h. (2019). Audit Quality Report: A Conceptual Review of Perceived Effects of Selected Factors, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(3): 1-6.
 • Shalkh, J. M., Talha, M. (2003). Credibility and Expectation Gap in the Reporting on Uncertainties, Managerial Auditing Journal, 18(6), 2003, 517 – 529.
 • Shah Hosseini, M., Naranjisani, F., Fallah Karimi, S. (2015). Identification and classification of obstacles and challenges in the implementation of the strategic plan of human resources in the Khorasan Regional Electricity Company by Q method, Journal of Governmenal Management, 7 (1): 89-109. (In Persian)
 • Sun, W., Seufert, J, H., Smit, M, W. (2017). Epitomising the Audit Expectation Gap Framework Synthesis and Standardisation, Journal of Corporate Citizenship, Vol. 14, 1-37.
 • Swift, T., Dando, N. (2002). From Methods to Ideologies: Closing the Assurance Expectations Gap in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, Journal of Corporate Citizenship, 8, winter, 2002, 81 – 90
 • Tavangar Hamzeh Kalaei, A., Skafi Asl, M. (2018). Relationship between CEO power, audit committee  characteristics, and quality of internal control, Financial Accounting and Auditing Research, 10 (38): 187-207.(In Persian)
 • Valian, H., Abdoli, M., Arvai, M. (2018). Adjusting the gap in auditing expectations based on human resource strategies through the Rough Theory and Gray Theory approaches, Journal of Management Accounting, 11 (39): 115-137. (In Persian)
 • Zalqi, Hassan., Platoni, A., Barzabadi Farahani, M. (2018). The effect of the CEO's tenure on the continuity of the auditor's selection in the Tehran Stock Exchange, Financial Accounting and Auditing Research, 11 (41): 1-22. (In Persian)