سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

اقتصادسیاسی، علمی اجتماعی است که به بررسی تعامل پویای بین نیروهای بازار و دولت می‌پردازد و چگونگی تأثیرات تنش و تضاد بین این دو را برجامعه بررسی می‌کند. نفوذ قدرت‌های سیاسی بر عملکرد شرکت‌ها مؤثر است و مدیران شرکت‌های که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را پیدا می‌کنند تا از روش‌های حسابداری اقتباس کنند که از طریق آن بتوانند سود را مدیریت کنند. براساس طرح سهام عدالت، دولت موظف است سهام شرکت‌های سودده دولتی را بین مردم توزیع کند؛ و ممکن است این شرکت‌ها با‌استفاده از نفوذ سیاسی، سود خود را مدیریت کنند و بنابراین مطالعه اثر این نفوذ بر کیفیت سود اهمیت خواهد داشت. از این‌رو این پژوهش به بررسی ارتباط بین سهام عدالت و کیفیت سود با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت طی سال‌های 1391 لغایت 1396 می‌باشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرهای از مدل‌ رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجود سهام عدالت در ساختار مالکیت بر کیفیت سود تأثیر منفی معناداری دارد. چراکه در کشورهای در حال توسعه، نظام اقتصادی، به‌طور غالب مبتنی بر روابط و نفوذ حاکمیت است و به این دلیل توسط دولت و نهادهای وابسته به آن کنترل و حمایت می‌شود؛ لذا می‌توان بیان داشت نفوذ حاکمیت و مدیریت سیاسی در شرکت‌ها می‌تواند کیفیت سود آن‌ها را کاهش دهد. از این‌رو، نتایج پژوهش کاربرد نظریه اقتصاد سیاسی درخصوص اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی (سهام عدالت) و تأثیرش بر کیفیت سود را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justice Shares and Earnings Quality: A Political Economy Perspective

نویسندگان [English]

 • Mohsen Imeni 1
 • fereydoon rahnama 2
 • bahman banimahd 3
 • hashem nikoomaram 2
1 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University ,Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Political economy, social science is that explores the dynamic interaction between market forces and the government, and examines the effects of the tension and conflict between the two is in the community. The influence of political powers is effectively on firms' performance, and corporate managers that are at the center of political attention, they find motivated to adapt to accounting practices through which they can manage earnings. Under justice Share's scheme, the government is required to distribute shares of profitable state-owned firms to the public; And may these companies managers through the use of political influence their manage earnings, and therefore will be important the study of the effect of this influence on the quality of earnings. This research studies the effect justice shares on the quality of earnings, with an emphasis on political economy perspective in the listed firms in Tehran Stock Exchange. Linear multivariate models have been used to test the relationship between research variables. The research sample consisted of 130 firms during the years 2012 to 2017 (6 years period). The results of the research indicate that the existence of justice shares in the ownership structure has a significant negative effect on the quality of earnings. Because in the developing countries, the economic system is dominated the connection and influence of government, and therefore be controlled and supported by the state and its affiliated institutions; thus, the influence of government and political management in companies can reduce their quality of earnings. Hence, the results of the research confirm the application of the theory of political economy regarding the adoption of macroeconomic policies (justice shares) and their effects on the quality of earnings

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Economic Policies
 • Political Economy
 • Management and Quality Earning
 • the Justice Shares
 • Principle (44)
 • پورکاظمی، محمد حسین، مراد درویش، عبدالعزیز، والی، معصومه، (1393)، اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها، مجله تحقیقات اقتصادی، 49(1)، 19-43. 22059/JTE.2014.50539
 • دینی ترکمانی، علی، مال‌جو، محمد، (1377)، اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد، اطلاعات سیاسی‌–‌اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 137 و 138، صص 222 تا 225.
 • علوی‌تبار، علیرضا، (1388)، اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک برنامه پژوهشی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 9(2)، 173-192.
 • کوچکی، علی، (1393)، چالش‌ها و الزامات خصوصی‌سازی با تأکید بر طرح توزیع سهام عدالت، دانش حسابرسی، ۱۴ (56)، ۱۷۱-۱۹۰. http://danesh.dmk.ir/article-۱-765-fa.html
 • محمدی، حسین، شعبانیان، فرشاد، کاسب، آهون، (1393)، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت‌های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 28 (4)، 343-351. 22067/jead2.v0i0.37129 DOI: 
 • مشایخی، بیتا، محمدآبادی، مهدی، (1390)، رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 2 (8)، 17-32.
 • نمازی، محمد، رضایی، حمیدرضا، (1391)، تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2 (5)، 67-91.
 • نیکومرام، هاشم، بنی‌مهد، بهمن، رهنمای‌رودپشتی، فریدون، کیایی، علی، (1392)، دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود، مجله حسابداری مدیریت، 6 (18)، 31-43.
 • نیکومرام، هاشم، محمدزاده سالطه، حیدر، (1389)، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مجله حسابداری مدیریت، 3 (4)، 59-80.
 • یزدانی، سهراب، شجاعی دیوکلائی، سیدحسن، (1388)، تأثیر تمرکزگرایی بر اقتصادسیاسی عصر پهلوی اول، تاریخ ایران، شماره 5، تابستان.
 • Al-dhamari, R., & Ku Ismail, K.N. (2015). Cash holdings, political connections, and earnings quality. International Journal of Managerial Finance, 11(2), 215–231. http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-02-2014-0016
 • Ang, J.S., Cole, R.A., & Lin, J.W. (2000). Agency costs and ownership structure. Journal of Finance, 55(1), 81-106. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00201
 • Bagherpour, M.A., Monroe, G.S., & Shaile, G. (2014). Government and Managerial Influence on Auditor Switching Under Partial Privatization. Journal of Accounting and Public Policy, 33(4), 372-390. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.004
 • Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics, 3-128.
 • Barton, J., & Simko, P.J. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, 77 (s-1), 1-27. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.1
 • Bartov, E., Gul, F.A., Tsui, J.S.L. (2000). Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications. Journal of Accounting and Economics, 30(3), 421-452. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00015-5
 • Ben-Nasra, H., Boubakri, N., & Cosset, J.C. (2015). Earnings Quality in Privatized Firms: The Role of State and Foreign Owners. Journal of Accounting and Public Policy, 34(4), 392-416. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.12.003
 • Blau, B. Brough, T. Thomas, D. (2013), Corporate lobbying, political connections and the bailout of banks, Journal of Banking and Finance. 37, 3007-3017.
 • Boubakria, N., Ghoulb, S.E., & Saffar, W. (2015). Firm growth and political institutions. Journal of Multinational Financial Management, 31. 104-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.mulfin.2015.05.003
 • Bushman, R.M., & Smith, A.J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics, 32(1-3), 237-333. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1
 • Chan, K., Chan, L.K.C., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J. (2006). Earnings quality and stock return. The Journal of Business, 79(3), 1041-1082. http://www.jstor.org/stable/10.1086/500669
 • Chaney, P.K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 58–76. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003
 • Chen, D., Li, J., Liang, Sh., & Wang, G. (2011). Macroeconomic control, political costs and earnings management: Evidence from Chinese listed real estate companies. China Journal of Accounting Research, 4 (3), 91–106. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2011.06.002
 • Chuang, L., Xiuhong, L., Zhang, L. (2010). Earnings Quality and the Agency Costs of Controlling Shareholder, International Conference on E-Business and E-Government. IEEE Computer Society Washington, 5132-5135. 1109/ICEE.2010.1288
 • Czajor, P., Michalak, J., Waniak-Michalak, H., (2013). Influence of Economy Growth on Earnings Quality of Listed Companies in Poland. Contemporary Practices in Finance and

 

Accounting.80(4), 48-58. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ss.82.4.6602

 • Dechow, P., Kothari, M.S.P., Watts, R. L. (1998). The relation between earnings and cash flows, Journal of Accounting and Economics, 25,133-168
 • Dechow, P.M., Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accruals in estimation error. The Accounting Review, 77(s-1), 35-59. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.35
 • Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193–225. http://www.jstor.org/stable/248303
 • Diamond, D.W. (1991). Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt. Journal of Political Economy, 99(4), 689-721. http://www.jstor.org/stable/2937777
 • Dichev, I.D., Skinner, D.J. (2002). Large Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis. Journal of Accounting Research. 40(4), 1091-1123. https://doi.org/10.1111/1475-679X.00083
 • Dou, Y., Khan, M., Zou, Y. (2016). Labor Unemployment Insurance and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 166-184. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.06.001
 • Faccio, M. (2006). Politically connected firms. American Economic Review, 96(1), 369-386. http://www.jstor.org/stable/30034371
 • Faccio, M. (2010). Differences between politically connected and no connected firms: A cross-country analysis. Financial Management, 39(3), 905-928. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01099.x
 • Fairfield, P.M., Whisenant, J.S., & Yohn, T.L. (2003). Accrued Earnings and Growth: Implications for Future Profitability and Market Mispricing. The Accounting Review, 78(1), 353-371. http://www.jstor.org/stable/3203307
 • Fan, J.P.H., Wong, T.J., & Zhang, T. (2007). Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China’s Newly Partially Privatized Firms. Journal of Financial Economic, 84(2), 330–357. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008
 • Fazzari, S.M., Hubbard, R.G., & Petersen, B.C. (2000). Investment-Cash Flow Sensitivities Are Useful: A Comment on Kaplan and Zingales. The Quarterly Journal of Economics, 115(2), 595-705. http://www.jstor.org/stable/2587007

 

 • Frey, B.S. (1978). Modern Political Economy. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Gopalakrishnan, V., Parkash, M. (1995). Borrower and Lender Perceptions of Accounting Information in Corporate Lending Agreements. Accounting Horizons, 9(1), 13-26.
 • Guo, F., & Ma, Sh. (2015). Ownership Characteristics and Earnings Management in China. The Chinese Economy, 48(5), 372-395, https://doi.org/10.1080/10971475.2015.1067086
 • He, G. (2016). Fiscal Support and Earnings Management. The International Journal of Accounting, 51(1), 57–84. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2016.01.009
 • Hope, O-K., Thomas, W.B., & Vyas, D. (2013). Financial Reporting Quality of U.S. Private and Public Firms. The Accounting Review, 88(5), 1715-1742. https://doi.org/10.2308/accr-50494
 • Huang, P., Zhang, Y., Deis, D.R., & Moffitt, J.S. (2009). Do artificial income smoothing and real income smoothing contribute to fair value equivalently?. Journal of Banking & Finance, 33(2), 224-233. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.07.012
 • Ifere, E.O., & Okoi, B.O. (2017). Political economy of fiscal deficits in a democracy. EconomiA. 19(1), 12-23. https://doi.org/10.1016/j.econ.2017.10.002
 • Iqbal, A., Strong, N., (2010). The effect of corporate governance on earnings management around UK rights issues. International Journal of Managerial Finance. 6 (3), 168-189 https://doi.org/10.1108/17439131011056215
 • Jelinek, S, (2007). Agency Costs of Free cash Flow, Corporate Finance and Takeover. American Economic Review, 2 (76), pp 323-329.
 • Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
 • Jiang, W., Lee, P., Anandarajan, A., (2008). The association between corporate governance and earnings quality: Further evidence using the GOV-Score. Advances in Accounting. 24(2), 191-201 https://doi.org/10.1016/j.adiac.2008.08.011
 • Kim, Y., Liu, C., & Rhee, S.G. (2003). The Effect of Firm Size on Earnings Management. Working paper. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.518.3838&rep=rep1&type=pdf

 

 • Lang, M., Raedy, J.S., Yetman, M.H. (2003). How representative are firms that are cross-listed in the United States? An analysis of accounting quality. Journal of Accounting Research, 41(2), 363-386. https://doi.org/10.1111/1475-679X.00108
 • Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Financial Economics, 81(2), 411-439. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006
 • Liu, M. (2017). The Link between Firms' Political Connections and Earnings Quality: Evidence from China. CMC Senior Theses. 1682. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1682
 • Mikhail, M.Walther, B.Willis, R. (2003). Reactions to dividend changes conditional on earning quality, journal of accounting, auditing, and finance, 18(1):121-151.
 • Mohammadrezaei, F., Mohd-Saleh, N., & Banimahd, B. (2012). Political Economy of Corporate Governance: The Case of Iran. International Journal of Business Governance and Ethics7(4), 301-330. 1504/IJBGE.2012.051225
 • Namazi, M., & Rezaei, G. (2016). The Effects of Earnings Quality Criteria on the Agency Costs: (Evidence from Tehran Stock Exchange Market). 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 67–75. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.009
 • Narayanaswamy, R. (2013). Political Connections and Earnings Quality: Evidence from India. IIM Bangalore Research Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2359322
 • NellySari, R., Anugerah, R. (2011). The Effect of Political Influence and Corporate Transparency on Firm Performance: Empirical Evidence from Indonesian Listed Companies. Journal of Modern Accounting and Auditing, 7(8), 773-783. https://DOI:10.17265/1548-6583/2011.08.001
 • Park, Y.W., & Shin, H.H. (2004). Board composition and earnings management in Canada. Journal of Corporate Finance, 10(3), 431–457. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00025-7
 • Qamar, M.A.J., Shahzad, A., & Masood, S. (2015). The Relationship between Debt Financing and Reported Earnings Quality: An Empirical Analysis of Non-financial Firms of Pakistan. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(7), 13-19. https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(7)13-19,%202015.pdf
 • Riahi-Belkaoui, A. (2004a). Accounting Theory (5th). London: Thomson learning.
 • Riahi-Belkaoui, A. (2004b). Politically-Connected Firms: Are They Connected To Earnings Opacity?. Research in Accounting Regulation, 17(1), 25-38. https://doi.org/10.1016/S1052-0457(04)17002-1
 • Richardson, V.J. (2000). Information asymmetry and earnings management: some evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting, 15(4), 325-347. https://doi.org/10.1023/A:101209840
 • Sari, R.N., & Anugerah, R. (2011). The Effect of Corporate Transparency on Firm Performance: Empirical Evidence from Indonesian Listed Companies. Journal of Modern Accounting and Auditing, 7(8): 773-783. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=2441.html
 • Schipper, K. Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons, 17(Supplement), 97-110.
 • Scott, W.R. (2003). Financial Accounting Theory (3rd ed.). Pearson Publishers.
 • Sejati, Y.A. (2009). Political Connections and Earnings Quality: Evidence from Malaysia. Oklahoma State University, PhD these. https://hdl.handle.net/11244/7143
 • Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1994). Politicians and Firms. The Quarterly Journal of Economics, 109(4), 995–1025. http://www.jstor.org/stable/2118354
 • Song, Y., Wang, L., & Zi, Y. (2011). Impacts of Political Connections on Earnings Quality of Chinese Private Listed Companies. Advances in Education and Management, 85-92. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23062-2_13.
 • Swastika, D.L.T. (2013). Corporate Governance, Firm Size, and Earning Management: Evidence in Indonesia Stock Exchange, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 10(4), 77-82. iosrjournals.org
 • Watts, R. L., Zimmerman, J.L.M. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall Inc.
 • White, G. Sondhi, A. Fried, D. (2003). The analysts and use of financial statements. John Wiley and Sons, third edition, 767.
 • Xie, B., Davidson, W.N., DaDalt P, J., (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance. 9(3), 295-316 https://doi.org/10.1016/S0929-1199(02)00006-8