بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏بر‏ ‏‏اساس‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام،ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران

چکیده

هدف‏ ‏‏پژوهش‏ ‏‏حاضر‏ ‏‏بررسی‏ ‏‏اثر‏ ‏‏کاربست‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏با‏ ‏‏نقش‏ ‏‏تعدیل‏‏ ‏‏کنندگی‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏می‏‏‏باشد.‏ ‏‏به‏ ‏‏این‏ ‏‏منظور،‏ ‏‏برای‏ ‏‏اندازه‏گیری‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏از‏ ‏‏مدل‏ ‏‏دنیسون‏ ‏‏(2000)‏ ‏‏و‏ ‏‏برای‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏از‏ ‏‏مدل‏ ‏‏لبدوف‏ ‏‏(2019)‏ ‏‏استفاده‏ ‏‏می‏شود.‏ ‏‏ابزار‏ ‏‏مورد‏ ‏‏استفاده‏ ‏‏در‏ ‏‏این‏ ‏‏پژوهش‏ ‏‏یک‏ ‏‏پرسشنامه‏ ‏‏استاندارد‏ ‏‏است‏ ‏‏که‏ ‏‏در‏ ‏‏اختیار‏ ‏‏بخش‏ ‏‏مالی‏ ‏‏شرکت‏های‏ ‏‏تولیدی‏ ‏‏پذیرفته‏ ‏‏شده‏ ‏‏در‏ ‏‏بازار‏ ‏‏بورس‏ ‏‏و‏ ‏‏فرابورس‏ ‏‏اوراق‏ ‏‏بهادار‏ ‏‏تهران‏ ‏‏در‏ ‏‏سال‏ ‏‏1400‏ ‏‏قرارگرفت،‏ ‏‏که‏ ‏‏پس‏ ‏‏از‏ ‏‏پیگیری‏های‏ ‏‏مکرر‏ ‏‏تعداد‏ ‏‏91‏ ‏‏پرسشنامه‏ ‏‏تکمیل‏ ‏‏و‏ ‏‏در‏ ‏‏اختیار‏ ‏‏گروه‏ ‏‏پژوهش‏ ‏‏قرار‏ ‏‏گرفت.‏ ‏‏تجزیه‏ ‏‏و‏ ‏‏تحلیل‏ ‏‏داده‏ها‏ ‏‏و‏ ‏‏فرضیه‏های‏ ‏‏پژوهش‏ ‏‏با‏ ‏‏استفاده‏ ‏‏از‏ ‏‏نرم‏ ‏‏افزارهای‏ ‏‏Smart‏ ‏‏Pls‏ ‏‏و‏ ‏‏Spss‏ ‏‏صورت‏ ‏‏گرفته‏ ‏‏است.‏ ‏‏نتایج‏ ‏‏نشان‏ ‏‏می‏دهد‏ ‏‏که‏ ‏‏فرهنگ‏ ‏‏سازمانی‏ ‏‏تاثیر‏ ‏‏فنون‏ ‏‏حسابداری‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏(دگرگونی‏ ‏‏و‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏هزینه،‏ ‏‏راهبرد‏ ‏‏مالی،‏ ‏‏ارزیابی‏ ‏‏سرمایه‏گذاری،‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏و‏ ‏‏کنترل،‏ ‏‏تصمیم‏گیری،‏ ‏‏قیمت‏گذاری‏ ‏‏و‏ ‏‏برآوردها‏ ‏‏و‏ ‏‏خزانه‏داری‏ ‏‏و‏ ‏‏مدیریت‏ ‏‏نقدینگی)‏ ‏‏بر‏ ‏‏پایداری‏ ‏‏شرکت‏ ‏‏را‏ ‏‏به‏ ‏‏میزان‏ ‏‏16‏ ‏‏درصد‏ ‏‏تقویت‏ ‏‏می‏کند.‏ ‏‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of application management accounting techniques on firm sustainability with the moderating role of organizational culture based on Lebedov model‏‏

نویسندگان [English]

 • Maryam Azizpanah 1
 • ali SAYADISOUMAR 2
 • Mohammad Oshani 3
1 MSc. Student, Department of Accounting and Management, Bakhtar Higher School, Ilam, Iran
2 Assistant Prof of Accounting, Department of Accounting and Management, Bakhtar Higher School, Ilam, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Prof of Economics., Department of Accounting and Management, Bakhtar Higher School, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the application of application management accounting techniques on firm sustainability with the moderating role of organizational culture. For this purpose, Denison model (2000) is used to measure organizational culture and Lebedov model (2019) is used for management accounting techniques. The instrument used in this study is a standard questionnaire that was given to the financial department of manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange and OTC market in 1400, which after repeated follow-up 91 questionnaires were completed and provided to the group. Research was conducted. Data analysis and research hypotheses were performed using Smart Pls and Spss software. The results show that organizational culture has an impact of management accounting techniques (transformation and cost management, financial strategy, investment assessment, management and control, pricing decision, estimates and treasury management and liquidity management) on the company's sustainability by 16% amplifies.‏ ‏‏

کلیدواژه‌ها [English]

 • ‏‏ Organizational culture
 • Management accounting techniques
 • firm sustainability
 • احمدی، شاهین، (1395). اصول جهانی حسابداری مدیریت،انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران.
 • حاجیها، زهره؛ خراط‏زاده، محدثه، (1393). رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری‏های حسابداری مدیریت در شرکت‏‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیستم، صص 48-35.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش، (1392). مدلسازی معادلات ساختاری pLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ یکم، ایران، تهران.
 • زمردیان، غلامرضا. (1393) مدیریت تحول، استراتژی‏‏ها و کاربرد الگوهای نوین. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • ملک‏حسینی، حمیدرضا؛ عربصالحی، مهدی؛ فروغی، داریوش؛ (1400). تاثیر فرهنگ سازمانی از طریق تکنیک‏های حسابداری مدیریت نوین بر عملکرد مالی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‏‏های حسابداری مالی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48. صص 100-79.
 • میرباقری رودباری، سیده آمنه؛ کردستانی، غلامرضا؛ (1400). وضعیت حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران: رویکرد تکنیکی - مدیریتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دهم، شماره 40. صص 87-71.
 • ناصر ترابی، ارمغان، تالانه، عبدالرضا، منصوری، فردین، (1400). تدوین مدل بلوغ حسابداری مدیریت، نشریه علمی حسابداری مدیریت، سال چهاردهم، شماره 45، صص 95-69.
 • Amabile, T. )1996.( ssessing The Work Environment for creativity, Academy of Management Journal, Vol 39, No. 5, p1154-1184
 • (2014). Global management accounting principle: Driving better business through improved performance. accessed 19 February 2019.
 • Denison, Daniel, (2000). Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving

 

Organizational change? International Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter 2.

 • Drury, C. (2018). Management and cost accounting. (10th ed). Cengage learning
 • p. m & Aduda. j. o (2013), Kenya Unpublished MBA Thesis, University of Nairobi. Hendriksen, Eldon S., and Michael F. van Breda, Accounting Theory, 5th ed., Irwin Book Company, 1992.
 • Johnson, M.M(2006). Finding creativity in a technical organization. Research Technology Management, 3(5), 9(11).
 • Kanter, R.M (1998). When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social conditions for innovation in organization. Research in Organizational Behavior, (10), 169-211.
 • Khan, R, Ur Rehman, A, F, Afsheen. (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size, Africa Journal of Business Management. 3(11), 678-684.
 • Kuchta, D, & sukpen, J. (2011). The influence of culture on accounting systems. Journal of intercultural Management, 3, 57-75
 • Lapsley, I, Rekers, J.V., (2017). The Relevance of Strategic Management Accounting to Popular Culture: The World Of West End Musicals. Manage. Account. Res. 35 (June), 47–55
 • Lebedev, P. (2019a). Defining financial leadership: reflections on current conversations about a changing role of management accounting, IEDC Bled school of management, Slovenia
 • Lebedev, P.(2019b). Three decades of management accounting in Russia: the evolution of understanding the concept of management accounting. Bled school of management, Slovenia.
 • N. Nartey. H. M. Van der Poll, (2021), Innovative management accounting practices for sustainability of manufacturing small and medium enterprises. Environment, Development and Sustainability (2021) 23:18008–18039. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01425-w.
 • Morgan٫, Stickney٫ C. & Weil, R.L. (2010). Financial Accounting: Introduction to Concepts, Methods, and Uses. 10th edition, The Dryden Press.
 • Neziraj, E. Q., & Shaqiri, A. B. (2018). The impact of information technology in decision-making process of companies in Kosovo. Informatol, 51(1–2), 13–23.