بررسی اثرگذاری توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرگذاری توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب مالیاتی  می باشد. در مواجهه با محیط‌های بی‌ثبات، مدیران توانمند‌تر با افق دید بلندمدت، تصمیمات بلندمدت بهتری می‌گیرند و استراتژی‌های بهتری را برای سازگاری با محیط اتخاذ می‌کنند. در همین راستا نمونه‌ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1393 - 1399 انتخاب و آزمون شده ‌است. این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون‏ها حاکی از آن است که توانایی مدیریتی بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب از پرداخت مالیات تاثیر تعدیلی ندارد. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که در مواجهه با محیط‌های بی‌ثبات، مدیران توانمند‌تر با افق دید بلندمدت، تصمیمات بلندمدت بهتری می‌گیرند و استراتژی‌های بهتری را برای سازگاری با محیط اتخاذ می‌کنند. پس فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات کمتری دارند.‏ ‏‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of management ability on the relationship between environmental uncertainty and tax avoidance ‏‏

نویسندگان [English]

 • sara yousefzadeh 1
 • JALIL BEYTARI 2
 • hoddein badeei 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of management ability on the relationship between environmental uncertainty and tax avoidance. In the face of unstable environments, more capable managers with better long-term visions make better long-term decisions and adopt better strategies for adapting to the environment. In this regard, samples including 130 companies listed on the stock exchange during the period 1393-1399 have been selected and tested.This study were analyzed using multivariate regression method. The test results indicate that managerial ability has no moderating effect on the relationship between environmental uncertainty and tax avoidance. The results of this study show that in the face of unstable environments, more capable managers with long-term vision horizon, make better long-term decisions and adopt better strategies to adapt to the environment. So there are fewer tax evasion activities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Ability
 • Environmental Uncertainty
 • Tax Avoidance
 • آقایی، محمدعلی، حسنی، حسن و باقری، حسن (1397). (نقش توانایی مدیریت در اجتناب مالیاتی شرکت)، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداذی مالی،، 57(14): صص 74-24.
 • حاجیان نژاد، امین و رسول دانش سراوردی (1398). (بررسی تأثیر هزینۀ نمایندگی و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از طریق سودآوری). انجمن حسابداری ایران، 10 (1): ۱۱۵ – ۱۳۶.
 • حسنی القار، مسعود (1396). (بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی). دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز.
 • حسینی سیدرسول و جعفر کریمی (1400). (بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی، ریسک مالیاتی و هزینه بدهی در بانک‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). دومین کنفرانس چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 • خباززاده، محمد اسماعیل و آزیتا جهانشاد، (1399). (نسبت‏های سود آوری و ویزگی‏های مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر ریسک). پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 46، تابستان، صص 161- 131
 • خدامی پور احمد و میثم امینی نیا (1392). (بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه). نشریه علمی پژوهشنامه مالیات، ۲۱ (۱۹): 135-156.
 • خدامی پور احمد و علیرضا رحیمی و عارف فروغی (1399). (بررسی توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و سرمایه گذاری). نشریه دانشگاه الزهرا، ۲۱ (۱۹): صص 134-111.
 • خواجوی، شکر الله و محمد قدیریان (1397).(توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی). مجله دانش حسابداری، 9 (1): 35-61.
 • ساری، محمدعلی و حسین اعتمادی (1398). (بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت‌ها). فصلنامۀ علمی پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9 (33): 353-375.
 • طالب نیا، قدرت الله، جلیل بیطاری و سارا یوسف زاده، (1400). (بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده با ثبات رویه، یکنواختی و رجحان محتوا بر شکل اطلاعات حسابداری). پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی.
 • فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و محمد بختیاروند (1395). (تاثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی). دانش حسابداری، شماره 26: 131-150.
 • کرمی، غلامرضا، امیر فیروزنیا و حمید کلهرنیا، (1399). (اهمیت کیفیت محیط داخلی در اجتناب مالیاتی، پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی). شماره 45، بهار، صص 79-47
 • مهرانی، ساسان و سیدجلال سیدی (1393). (بررسی تأثیر مالیات بر درآمد حسابداری محافظه‌کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکتها). فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3 (10): 13-23.
 • نصیری، سعید، کعب عمیر،احمد، درسه سیدصابر (1399). (تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اجتناب از مالیات وفرار مالیاتی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.
 • Andreou, P. C., Karasamani, I., Louca, C., & Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79(November 2016), 107–122.
 • Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidanc, Journal of Accounting and Economics, 60 (1), 1-17
 • Chen, K.P., Chu, C. (2005). Internal control vs. external manipulation: A model of corporate income tax evasion. RAND Journal of Economics, 36, 151-164.
 • Demerjian P., Lev B, Lewis MF, McVay SE. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, Vol 88 (2), pp: 463 498.
 • Demerjian, P. R., Lewis-Western, M. F., & McVay, S. E. (2017). How Does Intentional Earnings Smoothing Vary with Managerial Ability? Forthcoming in the Journal of Accounting, Auditing & Finance.
 • Demerjian, P., B. Lev, and S. MacVay. )2012(. Quantifying managerial ability: A
 • Demerjian, P., B. Lev, M. Lewis, and S. MacVay. )2013(. Managerial ability and Accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 251-267
 • Demerjian, Peter. Lev, Baruch. McVay, Sarah. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, Vol.58, 1229–1248.
 • Desai, M.A., Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), 145-179.
 • Duan, Tinghua; Ding, Rong; Hou, Wenxuan; Zhang, Ziyang. (2018). The burden of attention : CEO publicity and tax avoidance. Journal of Business Research: 87: 90-
 • Francis, B.B., Sun, X., Wu, Q. 2013. Managerial ability and tax avoidance, SSRN Working Paper, http://ssrn.com/abstract=2348695.
 • Ghosh, D., & Olsen, L. 2009. Environmental uncertainty and managers’use of discretionary accruals. Accounting, Organizations and Society, 34(2), 188-205.
 • Gomes, A.P.M. 2016. Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management. R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, 27(71), 149-168.
 • Gugarat, d. (1995) basic econometris. Usa: mcgrow-hille.
 • Hanlon, Michelle and Heitzman Shane (2010). (A review of tax research, Journal of Accounting and Economics, 50(2): 127-178.
 • Koester, A., Shevlin, T., Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id= 2753152.
 • OECD 2015, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.
 • Paniagua, J., Rivelles, R., &Sapena, J. (2018). Corporate governance and financial performance: The role of ownership and board structure. Journal of Business Research.
 • Van Der Pilos, Nina. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance. Does the board of directors influence tax avoidance? Unpublished master’s Thesis. Erasmus School of Economics.