تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی برکیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
سود پیش بینی شده و اثر آن بر تصمیم های اقتصادی سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش
های بسیاری درباره کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است. در
این پژوهش اثر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بررسی شده است.
از متغیرهای ویژگی های هیئت مدیره، سهامداران نهادی و کمیته حسابرسی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده
شده است. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود پیش بینی شده نیز از دو متغیر دقت و سوگیری مدیریت در سود
پیش بینی شده 1، استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش را تعداد 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در طی سال های 1384 تا 1388 تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت
شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Corporate Governance Characteristics on Management Earnings Forecast Quality in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The importance of earning forecast and its impact on economic decisions of
investors in the stock market is widely known. There are many researches about the
quality of management earnings forecast to identify the factors that have effects on it.
So this study examines whether corporate governance attributes have an effect on the
quality of management earnings forecast. The measures of corporate governance are
board attributes, institutional shareholders and auditing committee. Management
earnings forecast quality is then measured by management earnings forecast accuracy
and bias. We used data of 100 companies for the period of 1384-1388 in Tehran stock
exchange. The results show that corporate governance variables in Iran have no effect
on the quality of management earnings forecast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Management Earnings Forecast Quality
  • Management Earnings Forecast Accuracy
  • management Earnings Forecast Bias
فهرست منابع
تبیین رابطه بین » .( 1) ابراهیمی کردلر، علی ( 1384
ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی
رساله دکتری، ، « معیارهای حسابداری عملکرد
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرا . ن
.( 2) اسماعیل زاده مقری، علی و همکاران ( 1389
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در »
مجله حسابداری مدیریت، سال ،« بورس تهران
.91- سوم، شماره هفتم، صص. 79
میزان عدم صحت » .( 3) بهرامیان، محمد ( 1385
پیش بینی سود شرکت ها در عرضه اولیه و
پایان نامه کارشناسی ارشد، ، « افزایش سرمایه
دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه
طباطبایی.
دقت پیش بینی » .( 4) خالقی مقدم، حمید ( 1377
رساله دکتری، دانشگاه تهران، ، « سود شرکت ها
دانشکد ه علو م ادار ی و مدیری ت بازرگانی.
.( 5) علوی طبری، حسین و آرزو جلیلی ( 1385
سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد »
فصلنامه بررسی های حسابداری و ، « سود
.134 - حسابرسی، صص. 119
6) مدرس، احمد. حسینی، سید مجتبی و زهره
بررسی اثر سهامداران نهادی به » .( رئیسی ( 1388
عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر
بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس
مجله پژوهشنامه اقتصادی، ، « اوراق بهادار تهران
پژوهشکده امور اقتصادی شماره پنجم..
،( 7) مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم ( 1385
بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه »
های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده
بررسی های حسابداری و ،« در بورس تهران
.44- حسابرسی، شماره 45 ، صص. 25
.( 8) مشایخی، بیتا و محمدآبادی، مهدی ( 1390
رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت »
مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال ،« سود
.32- سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 8، صص. 17
اصول نظام راهبری » .( 9) مکرمی، یداله ( 1385
. فصلنامه حسابرس، شماره 32 ، « بنگاه
عوامل » .( 10 ) ملکیان، اسفندیار و همکاران ( 1389
مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت
« ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران
، ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17
.38 - شماره 61 ، صص. 23
.( 11 ) مهرانی، کاوه و صفرزاده محمدحسین ( 1390
تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود »
59
مجله دانش حسابداری، سال ،« با رویکرد بومی
.98- دوم، شماره 7، صص. 69
12 ) نیکومرام، هاشم و محمدزاده سالطه، حیدر
ارایه الگویی برای تبیین ارتباط بین » .(1389)
مجله ،« حاکمیت شرکتی و کیفیت سود
حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره چهارم،
.80- صص. 59
13) Abbott, L. J. Parker, S.; and G.F. Peters
(2004), “Audit committee characteristics
and restatements”, Auditing: A Journal of
Practice & Theory, Vol. 23 No. 1, pp. 69-
87.
14) Ajinkya, B., Bhojraj, S., Sengupta, P.
(2005), “The association between outside
directors, institutional investors and the
properties of management earnings
forecasts”, Journal of Accounting Research,
Vol. 43, pp. 343-376.
15) Baginski, SP., Hessell, JM. (1997),
“Determinants of Management Forecast
Precision” The Accounting Review, Vol.
72(2), pp. 303-312.
16) Beasley, M. (1996), “An empirical analysis
between the board of director compositions
and financial statement fraud”, Accounting
Review, Vol. 71, pp. 443-66.
17) Bedard et al. ,(2008),” find that board of
directors characteristics such as board size,
board independence and CEO duality are
not significantly related to the credibility of
management earnings forecasts”, Corporate
Governance: An International Review, Vol.
16 No. 6, pp. 519-35.
18) Beekes, W., and Brown, P. (2006), “Do
better-governed Australian firms make
more informative disclosures?” J. of
Finance & Acc., Vol. 33, pp. 422.
19) Black, B., et al (2006), “corporate
governance indices and firm’s market
value: time series evidence from Russia”,
emerging markets review 7, PP.361-379.
20) Byrd, J. and K. Hickman (1992), “Do
outside directors monitor managers?
Evidence from tender offer bids”, J. of
Financial Economics, Vol. 32, P 195-21.
21) Carcello, J. V. and A. L. Nagy, (2004a),
“Client size, auditor specialization and
fraudulent financial reporting”, Managerial
Auditing J. 19(5), 651􀀀 68.
22) Chan, M. et al, (1996), “Possible factors of
the accuracy of prospectus earnings
forecasts in Hong Kong”, The International
J. of Accounting (31), 381-98.
23) Chen A. S., Cora T., Millie D., Chan R.,
(1996), “Possible factors of the accuracy of
prospectus earning forecasts in Honk
kong”, The international Journal of
accounting, Vol. 131(3), pp.381-398.
24) Chen, G., et al, (2006), “Ownership
structure, corporate governance, and fraud:
evidence from China”, Journal of Corporate
Finance 12, PP. 424‒448.
25) Cheng, E. and Courtenay, S. (2006),
“Board composition, regulatory regime and
voluntary disclosure”, International J. of
Accounting, Vol. 41, pp. 262-89.
26) Cheng, T. Y., Firth, M., (2000), “An
empirical analysis of the bias and
rationality of profit forecasts published in
new issue prospectuses”, Journal of
Business Finance & Accounting (27), PP.
423-446.
27) Chin, C.L., Kleinman, G., Lee, P. and Lin,
M.F. (2006), “Corporate ownership
structure and accuracy and bias of
mandatory earnings forecast: evidence from
Taiwan”, J. of International Accounting
Research, Vol. 5 No. 2, pp. 41-62.
28) Clarkson, P. M., (2000), “Auditor quality
and the accuracy of management earnings
forecasts”, Contemporary Accounting
Research (17), PP. 595-622.
29) Davidson, R., J. Goodwin-Stewart and P.
Kent., (2005), “Internal governance
structures and earnings management”,
Accounting and Finance 45, 241‒267.
30) Dechow, P. M., et al, (1996), “Causes and
consequences of earnings manipulation: an
analysis of firms subject to enforcement
actions by the SEC”, Contemporary
Accounting Research 13(1), 1􀀀 36.
31) Fama, E., (1980), “Agency problems and
the theory of the firm”, Journal of Political
Economy 88, PP. 288‒307.
32) Fama, E. and M. Jensen, (1983),
“Separation of ownership and control”,
Journal of Laws and Economics 26, PP.
301‒325.
33) Firth M., (1998), “IPO profit forecasts and
their role in signalling firm value and
explaining post-listing returns”, Applied
Financial Economics, Vol.8, P29.
34) Firth, M., Smith, A., (1992), “The accuracy
of profits forecasts in initial public offering
prospectuses”, Accounting and Business
Research (22), P. 239-247.
35) Firth, M., et al, (1995), “Accuracy of profit
forecasts contained in IPO prospectuses”,
Accounting and Business Review (2), PP.
55-83.

36) Gendron, Y. and Bedard, J. (2006), “On the
constitution of audit committee
effectiveness”, Accounting, Organizations
and Society, Vol. 31, pp. 211-39.
37) Hartnett, A., Romcke, J., (2000), “The
predictability of management forecast error:
A study of Australian IPO”, Multinational
Finance J. (4), PP. 101.
38) Herbig, P., Milewicz, J., Golden, J. E.,
(1993), “Who, what, when and how”,
Journal of Business Forecasting (12),
pp.16-21.
39) Jaggi, B., Chin, C., Lin, H. W. and Lee, P.
(2006), “Earnings forecast disclosure
regulation and earnings management:
evidence from Taiwan IPO firms”, Review
of Quantitative Finance & Accounting, Vol.
26, pp. 275-99.
40) Jelic, B. et al, (1998), “The Accuracy of
Earning Forcasts in IPO Prospectuses on
the Kuala Lumpur Stock Exchange”,
Accounting & Business Research, 29(3),
PP. 57
41) Jensen, M., (1993), “The modern industrial
revolution, exist, and the failure of internal
control systems”, Journal of Finance 48(3),
PP. 831‒880.
42) Jog, V., McConomy, B. J. (2003),
"Voluntary disclosure of management
earnings forecasts in IPO prospectuses", J.
of Business Finance & Accounting, Vol.
30, pp. 125-167.
43) Karamanou, I. and Vafeas, N. (2005), “The
association between corporate boards, audit
committees, and management earnings
forecasts: an empirical analysis”, Journal of
Accounting Research, Vol. 43, pp. 453-86.
44) Keasey, K., Thompson, S. and Wright, M.,
(2005), “corporate governance”, John
Wiley & Sons Inc.
45) Kelton A., Yang Y. W. (2008), "The impact
of corporate governance on Internet
financial reporting", J. of Accounting and
Public Policy, Vol. 27, p. 62.
46) Loebbecke, K., et al, (1989), “Auditors’
experience with material irregularities:
frequency, nature, and detectability”, A. J.
of Practice and Theory 9(1), P.1-28.
47) Lonkani, R., Firth, M., (2005), “The
accuracy of IPO earnings forecasts in
Thailand and their relationships with stock
market valuation”, Accounting and
Business Research (35), PP.269-286.
48) Mnif A., (2009), “ Corporate governance
and management earnings forecast quality:
evidence from French IPOS”, University of
Sfax, High School of Commerce, Sfax,
Tunisia, Web page: http://hal.archivesouvertes.
fr/
49) Nurwati A., et al, (2010), “Corporate
governance and earnings forecasts
accuracy”, Asian Review of Accounting,
Vol. 18, No.1, PP.50-67.