تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
افشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکتها جهت کاهش هزینه سرمایه می
باشد. با این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود و
بالا بردن میزان افشا کسب می نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه شرکت در تعدیل رابطه بین
کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. در واقع در این تحقیق برخلاف پژوهش های پیشین که اندازه
شرکت به صورت یک متغیر کنترلی ظاهر می شد، از متغیر اندازه شرکت به منظور بررسی تعدیل رابطه بین افشا و
هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده می کنیم. دوره زمانی مورد بررسی بین سالهای 1382 تا 1389 می باشد. جامعه
آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که
بعد از اعمال محدویت های مربوط به انتخاب نمونه، 98 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی
انتخاب شده است. به طور کلی، نتایج بدست آمده از پژوهش فوق نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین
کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام، برای گروه شرکت های بزرگ وجود دارد، اما همچین رابطه ای برای
گروه شرکت های کوچکتر از میانگین قابل مشاهده نیست. سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار
می توانند با این تحقیق اطلاعات بسیار خوبی در مورد امتیازات افشا و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام
شرکت، با توجه به اندازه آن، بدست آورند که می تواند موجب تحرک آن ها در بازار و به نوعی تغییر در وضعیت
بازار بورس داخل کشور و توجه بیشتر به افشا شرکت ها و رتبه افشا و اندازه شرکت ها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of firm size on the relation between disclosure quality and cost of equity interest of listed companies in Tehran stock exchange

چکیده [English]

Accurate and timely disclosure of information is one of the important tools of corporate
managers which reduce the cost of capital. However, larger companies gain more benefit
than smaller companies because of improve and raising the level of disclosure. In this study,
the moderating effect of firm size on the relationship between disclosure quality and the cost
of equity capital has been examined. The period of time for this research is between the years
1382 to 1389. The population of interest is consisted of all the listed companies in Tehran
stock exchange. After applying restrictions corresponding to the sample selection rules, 98
companies were selected as a sample by random. In previous studies, where the relationship
between disclosure and cost of equity was to be tested, size is included as a control variable. it
is shown in general, for large companies there is a significant and negative relationship
between disclosure quality and cost of equity capital. On the other side, for companies smaller
than average such as relationship is not visible. According to this study Investors and other
participants in market could access to useful information respect to disclosure benefits and it’s
relation to cost of capital of interest given to its size. So it stimulate them in market and
somehow change in position of domestic stock market and also it leads to more attention to
firms disclosure , level of disclosure and firm size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Disclosure Quality
  • cost of equity capital
فهرست منابع
،( ستایش. ح، کاظم نژاد. م، ذوالفقاری. م ( 1390 
" بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقد شوندگی سهام
و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ". مجله پژوهش های
حسابداری مالی، سال سوم ، شماره سوم، شماره
پیاپی 9
دستگیر. م، ظفری. ف ( 1388 ) " نقش اطلاعات 
حسابداری در پیش بینی نرخ بازده سهام " مجله
حسابدار شماره 85 ص 48
دستگیر. م، بزاز زاده. ح ( 1382 ). " تاثیر میزان 
افشا بر هزینه سهام عادی " . تحقیقات مالی،
شماره 16 ، ص ص 83 تا 103
عرب مازار یزدی. م، طالبیان. م ( 1388 ). " کیفیت 
گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه
سرمایه". فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21
فخاری. ح، فلاح محمدی. ن ( 1388 ). " بررسی 
تاثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ". ،
قائمی. م، وطن پرست. م، ( 1384 ) " بررسی نقش 
اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن
اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران " بررسی
های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم،
شماره 41 ، ص ص 85 تا 103
کردستانی. غ، مجدی. ض ( 1386 ) " بررسی 
رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه
سهام عادی " بررسی های حسابداری و
حسابرسی، سال 14 شماره 48 ، صفحه 85 تا
104
لشگری. ز، نادری. ش ( 1388 ) " بررسی رابطه ی 
سطح افشاء و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده
www.sid.ir " در بورس اوراق بهادار تهران
ملکیان. الف ، عدیلی .ع ،ابراهیمیان . س ، 
امیرپورملا.ر( 1390 ). " بررسی رابطه بین کیفیت
افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اورا ق بهادار تهران ". نهمین همایش
سراسری حسابداری ایران، زاهدان، دانشگاه
2 سیستان و بلوچستان، 21 و 2
نیکومرام. ه، امینی. پ، ( 1390 ) " کیفیت سود و 
هزینه سرمایه " مجله دانش مالی تحلیل اوراق
www.sid.ir. بهادار شماره دهم
 Akerlof. G, (2007). "The Market for
Lemons: Quality Uncertainty and the
Market Mechanism" The Quarterly Journal
of Economics, Vol. 84, No. 3. pp. 488-500.
 Botosan. C, (2006) " Disclosure and the cost
of capital: what do we know?” Accounting
and Business Research, Intemational
Aecounting Policy Forum, pp. 31-40.
 Botosan. C, (1997). “Disclosure Level and
the Cost of Equity Capital “The Accounting
Review, Vol. 72, No. 3, pp. 323-349.
 Botosan. C, (2002). “A Re-Examination of
Disclosure Level and the Expected Cost of
Equity Capital “Journal of Accounting
Research, Vol. 40, No. 1 pp. 21-40.
 Brown.S , Hillegeist. S, (2007) “How
disclosure quality affects the level of
information asymmetry" Rev Acc Stud
12:443–477.
 Chen. K, Chen. Z, (2004). “Disclosure,
Corporate Governance, and the Cost of
Equity Capital in Emerging Markets"
Department of Accounting Hong Kong
University of Science and Technology 05-
13.
 Clinch. G, Verrecchia. R, (2011) “Voluntary
Disclosure and the Cost of Capital “working
paper. Diamond. D, Verrecchia.R, (1991)."
Disclosure, Liquidity, and the Cost of
Capital “The Journal of Finance, Vol. 46,
No. 4, pp. 1325-1359.
 Embong.Z, Norman. M, Mohamat S (2012)
“Firm size, disclosure and cost of equity
capital” Asian Review of Accounting Vol.
20 Iss: 2 pp. 119 – 139.
 Espinosa.M, Trombetta.M (2007) "
Disclosure Interactions and the Cost of
Equity Capital: Evidence from the Spanish
Continuous Market " Journal of Business
Finance & Accounting, 34(9) & (10), 1371–
1392.
 Francis. J, Nanda. D, Olsson. A (2008)
“Voluntary Disclosure, Earnings Quality,
and Cost of Capital” Journal of Accounting
Research Vol. 46 No. 1.
 Gao. P (2008) “Disclosure Quality, Cost of
Capital, and Investors’ Welfare “working
paper,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr
act_id=1156407.
 Gitezmann. M, Ireland. J (2005) “Cost of
Capital, Strategic Disclosures and
Accounting Choice “Journal of Business
Finance & Accounting, 32(3) & (4).
 Lambert. R, Leuz. C, Verrecchia. R (2007)
“Accounting Information, Disclosure, and
the Cost of Capital " Journal of Accounting
Research Volume 45, Issue 2, pages 385–
420, May 2007.
 Leuz. C, Schrand. C (2009) “Disclosure and
the Cost of Capital: Evidence from Firms’
Responses to the Enron Shock “National
Bureau of Economic Research,
http://www.nber.org/papers/w14897.
 Madhani. P, (2007) “Role of Voluntary
Disclosure and Transparency in financial
reporting” The Icfai University Press,
Electronic copy available at:
http://ssrn.com/abstract=1507648.
 Richardson. A, Welker. M (2001) “Social
disclosure, financial disclosure and the cost
of equity capital “Accounting,
Organizations and Society 26 597–616.
 Schuster. P, Connell. V (2006) “The Trend
toward Voluntary Corporate Disclosures”
Management Accounting Quarterly, VOL.
7, NO. 2.
 Shaw. K, (2003) “Corporate disclosure
quality, earnings smoothing, and earnings’
timeliness " Journal of Business Research
56 ,1043– 1050.
 Verrecchia. R (2001), “Essays on disclosure
“Journal of Accounting and Economics 32,
97–180.
 Zhang. L, Ding. S (2006) " The effect of
increased disclosure on cost of capital:
Evidence from China" Review of Quantity
Financial Accounting 27:383–401.
 Zorn. L (2007). “Estimating the Cost of
Equity for Canadian and U.S. Firms “Bank
of Canada Review,
http://www.bankofcanada.ca/wpcontent/
uploads/2010/06/zorn1.pdf