استراتژی، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ارتباط بین استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در پژوهش
های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی این است که آیا انطباق
حسابداری مدیریت استراتژیک و استراتژی، موجب بهبود عملکرد می گردد یا خیر. علاوه براین، تأثیر حسابداری
مدیریت استراتژیک و استراتژی نیز بر عملکرد مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 41
شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده
است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون و خوشه بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد
که بکارگیری استراتژی جویا و تکنیک های هزینه یابی (یک دسته از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک)،
عملکرد را بهبود می بخشد. همچنین نتایج آشکار ساخت که انطباق حسابداری مدیریت استراتژیک و استراتژی،
موجب بهبود عملکرد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy, Strategic Management Accounting and Performance in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The relationship between strategy, management accounting based control systems and
performance has commanded significant attention in the accounting and management research
domains. The main purpose of this study is to appraise whether strategic management
accounting’s alignment with strategy can improve performance. Also, this study examines the
impact of strategic management accounting and strategy on the performance. For processing
and testing hypotheses, regression and clustering methods are used. The final sample used for
this study consists of 41 companies listed in Tehran stock exchange. Also, data were collected
using a questionnaire. Results showed that apply prospector strategy and costing techniques (a
bunch of strategic management accounting techniques) improve the performance. Also, the
findings reveal that strategic management accounting’s alignment with strategy improve the
performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management accounting
  • Strategic Management Accounting (SMA)
  • Business Strategy
  • Performance
  • Tehran Stock Exchange