اثر نظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله به صورت تجربی رابطه بین نظارت بانکی و بدهی های معوق را بررسی می کند.برای این منظور از
2010 و 30 کشور به روش داده های تلفیقی استفاده - شاخصهای بانکی، مالی، اقتصادی و قانونی برای دوره 2000
شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه قدرت ناظران بیشتر باشد سطح مطالبات معوق کاهش می یابد.همچنین اثر
متقابل نظارت بانکی و نسبت بازدهی به دارایی، ثبات سیاسی و ریسک سیستم بانکی بررسی شد. نتایج از این
دیدگاه که این شاخصها می توانند مطالبات معوق را کاهش دهند حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of banking Supervision on nonperforming loan Subtraction

چکیده [English]

The paper empirically analyses the link between nonperforming loans and banking
supervision. We employ aggregate banking, financial, economic and legal
environment data for a panel of 30 countries over period 2000-2010. Empirical results
indicate that higher power of supervision reduce the level of problem loans. We also
report a desirable impact of interaction between banking supervision and political
stability, Return on asset and banking system risk. Our finding Support the view that
those indicator reduce the level of problem loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonperforming loan
  • power of supervision
  • banking concentration ratio
  • banking size