نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

علیرغم آنکه ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت) در ابعاد مختلف، پیشرفتهای چشمگیری
داشته است، با این حال، پیمایش ادبیات پژوهشهای کیفیت حتی در مجلات برتر حسابداری جهان، چندین مشکل
پایه را که سبب ایجاد ابهاماتی در پژوهشهای کیفیت میگردد، پیش رو قرار میدهد. شواهد تحقیق حاضر، نشان
میدهد که نبود تعریف مناسب برای کیفیت و نیز عدم تمرکز کافی بر مفاهیم و آنچه که معیارهای کیفیت مرسوم
اندازه گیری میکنند، ریشه مشکلات مزبور میباشد. همچنین دو نظریه پیشرو در حوزه کیفیت، با محدودیتها،
ابهامات و نقدهایی مواجه هستند. بعلاوه این پژوهش، با پالودن مفروضات مشکلزای زیربنای پژوهشهای کیفیت
و تغییر جهت از رویکرد "تصمیم معین محور" به "اطلاعات محور"، "نظریه اطلاعات-عدم اطمینان محور" را
طراحی و تعریف جدیدی از کیفیت ارایه میکند. بعلاوه نظریه یادشده، این موضوع را که چرا پژوهشهای گذشته
نتوانسته اند به استنباط واحد و مورد توافقی در خصوص چیستی کیفیت دست یابند، روشن می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical review of quality of financial reporting researches and information-uncertainty based theory of quality

چکیده [English]

Abstract
Despite the substantial advancement in the quality of financial reporting (QFR)
researches, the present survey puts forward some basic problems that cause some
vagueness in QFR researches. Our evidences indicate the problems are rooted in the
lake of a common appropriate definition and not sufficient concentration on the
concepts of QFR and latent construct of the conventional QFR measures. Moreover,
even the two theories of QFR, we think are significant and relatively inclusive, are
faced with some limitations, ambiguities and criticisms. This paper, Refining the
problematic presumptions underlied the QFR researches and shifting from the specific
decision oriented to the information nature oriented approach, designs the
information-uncrtainty based theory of QFR and introduces a new definition of QFR.
In addition, the theory makes clear why former researches reach no single and
consensus conclusion on what QFR is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of financial reporting
  • theory
  • Critique
  • Uncertainty