بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری و اثر آنها برشاخص های سودمندی با استفاده از تکنیکDEMATEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی - ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

سیستم اطلاعات حسابداری) AIS (به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات دارای کاربرد گسترده ای
است وسبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است.بنابراین،شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بسیاری
از کشورها برنامه های خاصی را در جهت ارتقای این فناوری تدوین و پیاده سازی نموده اند،که این خود در جهت
توسعه سطح دانش و ارائه راهکارهای نوین درارائه ابزارهای مورد استفاده بسیار موثر بوده است.این در حالی است
که رشد شاخص های مالی و بهره وری و افزایش بازدهی فعالیتهای اقتصادی توجهات خاصی را به این موضوع
معطوف داشته،از این رو وبا توجه به مشکلات ناشی ازعدم آگاهی به ابعاد این نوع از سیستم ها و زیان های وارده
غیر محسوس از بابت عدم توجه و دقت به اطلاعات مالی و حسابداری در شرکت ها و حساسیت آن برای مدیران
و به خصوص ذینفعان، در این پژوهش سعی کردیم به بررسی ابعاد و عناصر موثر بر موفقیت سیستم اطلاعات
حسابداری با ارائه ابزار پرسشنامه و کسب نظر خبرگان و بهره گیری از تکنیک دیماتل به مطالعه آن بپردازیم. که در
این بین با تلفیق ساختار سیستم اطلاعات حسابداری با شاخص های سودمندی و انجام مقایسات زوجی بین آنان،
میزان اثر هریک از عناصر سیستم اطلاعات حسابداری را با منظور نمودن تاثیر اثر گذاری شاخصه های سودمندی
بر موفقیت در سیستم، رتبه بندی نماییم.که با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش به ترتیب عامل نیروی انسانی،
رویه ها و دستورالعمل ها، داده ها و نرم افزار دارای بیشترین تاثیر بر موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری معرفی شده
اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey and rank the impact the success accounting information systems& nhabrshakhs usefulness and effectiveness of the DEMATEL mode

نویسندگان [English]

  • Hamed Hosseyni Rad 1
  • Amir Bayat Tork 2
  • Mir Feaz Fallah Shams 2
1 Master of Technology Management, Islamic Azad University, Electronic Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Accounting information system as a subset information technology has been widely used because the acceleration of economic and social development of the communities However, the growth of productivity and efficiency of the financial and economic activities have focused special attention to this issue For this reason and because of the problems caused by lack of knowledge The dimensions of this type of system and non-tangible damage for the lack of attention to the financial and accounting firms And the sensitivity of the directors and the beneficiaries, in this study we tried to assess the dimensions And factors influencing the success of their accounting information system. The effectiveness of any system of accounting information in order to effect a beneficial impact on the success of the system parameters, we rank According to the results of this study were that the Personnel, procedures, and guidelines, data and software has the greatest impact on the success of accounting information systems have been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rating factors
  • accounting information systems
  • utility index
  • DEMATEL