الگوی حسابداری مدیریت بخش عمومی با رویکرد بهره وری مالی؛ بررسی نقش عقلانیت ، اثربخشی هزینه و کارایی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی چیستی و چرایی الگوی حاکم بر تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی بخش عمومی می باشد. نوع تحقیق، توصیفی و روش اجرای آن میدانی است که با استفاده از استراتژی پژوهش آمیخته کمی و کیفی اجرا گردیده است و برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شد. از آن جایی که یکی از ابزارهای مهم در تعیین نوع و محتوای برنامه های مالی، بهره وری مالی است، به همین علت، در این مطالعه، الگوی شکل گیری برنامه ریزی مالی بخش عمومی، بر اساس بهره وری مالی؛ کارایی مالی، اثربخشی هزینه و عقلانیت به منظور تعیین ابعاد ستاده های فرآیند برنامه ریزی مالی بخش عمومی ارائه و آزمون شده است. این مدل براساس سه حوزه ادبیات مدیریت، یعنی ادبیات حسابداری مدیریت، ادبیات مرتبط با حوزه بهره وری و برنامه ریزی مالی ایجاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بهره وری مالی به شکل گیری برنامه های دولت در بخش عمومی کمک می نماید و برنامه های مالی بخش عمومی بر برابری اجتماعی و تقاضای عمومی اثر مثبت دارد. نتایج به دست آمده از نمونه آماری، یافته‌ها را تایید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Sector Management Accounting Pattern with Financial Productivity Approach, Study of Role of Rationality, Expense and Financial Efficiency

نویسنده [English]

  • Karamollah Daneshfard
چکیده [English]

The purpose of research is to recognize the reason and method of pattern governing the financial decision making and planning in public sector. The type of research is descriptive and its execution method is field executed by using research strategy of quality and quantity mixture, and questionnaire was used for data collection. Since financial productivity is an important mean for determining type and content of financial programs, this paper offers and examines the pattern of forming financial planning in public sector based on the financial productivity, financial efficiency, expense efficiency and rationality in order to determine the dimensions of bases of financial planning process in public sector. This model was established based on three fields of management literature (literature of management accounting, literature of financial productivity and planning). The research findings showed that the financial productivity helps the formation of governmental programs in public sectors, and financial programs of public sectors have positive effect on social equality and public demand. The results obtained from statistical sample confirm the model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Program
  • Public Sector
  • Financial Productivity
  • rationality
  • Allocative Efficiency
  • Social Equality
*      اسکات، ریچارد (2003)، سازمان ها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه حسن میرزایی اهرنجانی (1387)، تهران: سمت.
*      امامی میبدی، علی (1384)، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی.
*      باقرزاده، علی (1386)، نظریه کارایی اقتصادی و کاربردهای آن، تهران: نشر آزاد.
*      توفیق، فیروز (1382)، امکان سنجی تهیه بودجه اقتصادی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از مجموعه بودجه ریزی در ایران، گزارش دوم.
*      چاونس، برنارد (1390)، اقتصاد نهادی ترجمه محمود متوسلی، انتشارات سمت.
*      حسینی، سید شمس الدین و شفیعی، افسانه، 1387، الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44، مجلس و پژوهش، سال 15، شماره 60.
*      خضری، محمد، قاسمی، محمد و لامعی، بهزاد (1384)، درآمدی بر مبانی نظری بودجه، مجلس و پژوهش، سال 12، شماره 47، تابستان.
*      دانش فرد، کرم اله، (1392)، مبانی خط مشی گذاری عمومی، تهران، انتشارات نیاز دانش.
*      دانش فرد، کرم اله، (1394)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، انتشرات صفار.
*      دانش فرد، کرم اله  و حسن قزلباش(1389)، رابطه پاسخگویی و برنامه ریزی دولت با تفریغ بودجه، حسابداری مدیریت، شماره 3، بهار.
*       دفت، ریچاد ال (1390). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
*      رابینز، استیفن پی(1390). تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
*      روشه، گی (1391)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نی.
*      سیف، اله مراد و کمالی، روزبه (1392)، الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آفاق امنیت، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، زمستان.
*      شیانو کامپو، سالواتور و توماسی، دانیل (1389)، مدیریت هزینه های عمومی، ترجمه محمد قاسمی و بهزاد لامعی، چاپ اول، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
*      فورزاد، آدرین،  2001، درآمدی بر مبانی نظری بودجه ریزی، ترجمه و تلخیص دکتر محمد خضری و بهزاد لامعی، مجلس و پژوهش، سال 12، شماره 47.
*       فیدلر، فرد و شمرز، مارتین (1381)."هبری اثربخش"،ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: یادواره کتاب.
*      کوایمان، جان و جل. الیاسن، 1370، ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
*       مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید(1390)" پژوهشنامه مدیریت"، جلد1، تهران: انتشارات راه دان.
*      نعمتی، محمد، 1387، تغییر ساختار مدیریت بخش نفت؛ الزامی مهم در تحقق سیاست های کلی اصل 44، مجلس و پژوهش، سال 15، شماره 60.
*      نوبخت، محمدباقر، 1391، مدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اول، شماره دوم.
*      ویلدا ویسکی، آرون، 1376، بودجه بندی؛ یک تئوری تطبیقی فرآیندهای بودجه ای، ترجمه مسعود محمدی، سازمان برنامه و بودجه
*      Aggrey, N., L., Eliab and S. Joseph (2010).Human Capital and Labor  productivity in East African  Manufacturing  Firms, Current  Research Journal  of Economic Theory 2(2):48-54.
*      Allan, N. & Hertal,  T. (1999). Future Developments  in Global  livestock and Grains  Markets: The Impacts of Livestock  Productivity Convergence  in  Asia/Pacific, Presented  to the 43rd  Annual  Conference  of the  Australian Agricultural and  Resource Economics  Society, Christchurch, Newzland. Bwlin, W. (1998).Measuring performance: An introduction to Data Envelopment Analysis (DEA).Journal of Cost Analysis,15(2.
*      Ammons, D.(2004).productivity barriers  in the  public  sector, in holzer, M.and seok-Hwan, L.(Eds), public  productivity  Handbook, 2nd  ed.,  Marcel Dekker  Inc.,New  York,NY.
*      Back Jorgenson, T. (1985). The Management of Survival and Growth in the Public Organization; paper presented at the ECPR joint Sessions of Workshops 25-30 March, Barcelona, Spain.
*      Bates, T.C.& Rock, A.(2004).Personality  and  information processing speed: Independent  influences on intelligent Performance. Intelligence,32,33-46
*      Caiden, A. And Wildavsky, A. (1974). Planning and Budgeting in poor Counteries, New York: Wily and Sons.
*      Candemir,M. (2011). Technical  efficiency  and  total factor productivity growth in the hazelnut agricultural  sales cooperatives  unions  in  turkey,  Mathematical  and  Computational  Applications, 16(1),66-76.
*      Dine, J (2007). Company law, Sweet & Maxwell Press.
*      Drucker, P. (1963).Managing for business effectiveness, Harvard  Business Review, May-June, pp:58-65
*      Economist (20 September 1997) the Future of the State: A Survey of the World Economy.
*      Farrell, M.G. (1957).The Measurement of Productivity Efficiency. Journal of the Royall Statistical Society, 120(3), pp.253-290.
*      Fink, G., Yolles. M. (2011). Understanding Organizational Intelligences as Constituting Elements of Normative Personality. Paper Presented at IACCM 2011, Ruse Bulgaria Revision, 20, 1-27.
*      Fisk, D. (1983).Measuring  productivity in State and Local Government, Bulletin 2166, U.S.  Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Washington, DC: U.S. Government Framework for Evaluating Natural Resources Management Policies.
*      Fozard  A. (2001). The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector, Centre for Aid and Public Expenditure, London.
*      Gadrey, J. (1988). Rethinking Output in services, The Service Industries Journal, Vol. 8 No. 1, and pp: 67-76.
*      Galbraith, John Kenneth (1967). The New Industrial State, Boston, Houghton Mifflin Company.
*      Hack man,  J. (1985). Power and Centrality in the Allocation of Resources in Colleges and Universities.  Administrative Science Quarterly, 30.
*      Handbook of intergenerational justice (2006). Edited by Joeg Chet Tremmel.
*      Hirschman, A (1973). Voice and Loyalty. Cambridge, MA: Harvard University Press.
*      Holzer, M. & K. Callahan (1998). Government at Work: Best Practices and Model Programs, Thousand Oaks, CA: Sage. http:// www.dol.state.nc.us.International Journal of Public Sector Management Vol.233 No.3,2010PP:300-320
*      Hong, L., & Lee. C.(2010).Efficiency  in the  Malaysian  water Industry: A DEA  and  Regression, Nottingham  University  Business  School  University  of  Nottingham, Malaysia Campus  Analysis.
*      Hunter, S., Bedell-Avers, K., & Mumford, M. (2007). The Typical Leadership Study: Assumptions, Implications, and Potential Remedies, The  Leadership Quarterly, 18(5), 435°  446.
*      James, E. (1990). Decision Process and Priorities in Higher Education. In S. H. Hoenack & E. L. Collins (Eds.). The Economics of American Universities: Management, Operations, and Fiscal Environment. Albany, NY: SUNY Press.
*      Jevons, William Stanley (1911). The theory of Political Economy; New York, Kelly and Macmillan.
*      Jongbloed B, Koelman J, (2000). Vouchers for Education for Higher Education? A Survey of the Literature Commissioned by the Hong Kong University Grant Cmmittee Center for Higher Education Policy Studies; Report No. C0BJ308.
*      Jodri, A.M (20040. Formulation and Estimation of Efficiency for Production Function Models; Journal of Econometrics.
*      Keay, Andrew (2003). Directors Duties to Creditors, Modern Law review, Vol. 66.
*      Kelly ,G.M & D. Swindell (2000). Service Quality Variation Across Urban Space : First Steps Toward a Model of Satisfaction , Journal of Urban Affairs, Vol 24,No3,PP:271-288.
*      Lee, J.(2001).A Grounded  Theory : Integration  and  Internalization  in  ERP  Adoption  and Use, Unpublished  Doctoral  Dissertation, University  of Nebreska, In Proquest UMI  Database.
*      Leung, Danny, Cesaire Meh, and Yaz Terajima (2008).Firm Size and Productivity, Bank of Canada Working Paper.2008-45
*      Linna Paula; Sanna Pekkola;  Ukko  Juhani  and Melkas  Helina. (2010. Defining  and  measuring Productivity  in  the  Public  sector: managerial  Perceptions , International  Journal of Public Sector Management Vol.23 No . 3, 2010 PP: 300-320.
*      Mabey, C., Kulich. C. & Lorenzi-Cioldi. F. (2012). Knowledge leadership in global scientific research, The International Journal of Human Resource Management, 23(12), 2450-2467.
*      Marx, Karl (1909). Capital, Trans. Samuel Moore, Edward Aveling and Ernest Utermann, 3 Vols, Chicago: Karr.
*      McLaughlin, C.P.  And   S.  Coffey.  (1992). Measuring Productivity in services, in Lovelock, C.H.  (Ed.), Managing Services:  Marketing, Operations, and  Human  Resources,  2nd  ed., prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp: 103-17.
*      Metcalfe, Les & Richards, Sue. (1984). the Impact of the Efficiency Strategy: Political Clout or Cultural Change, Public Administration, 62 (4).
*      Mladkova, L. (2012). Leadership in management of Knowledge workers. Procedia ° Social and Behavioral Sciences, 41,243-250.
*      Naome, T. (2010). Assessment of productivity of hospitals in Botswana: A DEA application, International archives medicine, 1-14.
*      North, D. C. (1993). The New Institutional Economics and Development, Washington University, St. Louis. Available at: http://ecowpa.repec.org/eps/eh/papers/9309/9309002.pdf.
*      North, D.C. (1992). Transaction Cost, Institutions, and Economic Performance; an International Center for Economic Growth Publication.
*      OPEC (2007). Who Gets What From Imported Oil?
*      Ostrom, V. (1971). Public Choice: A Different Approach to the Study of Public Administration; Public Administration Review, March-April, Vol. 31.
*      Pritchard, R.D. (1995). Productivity  Measurement  and  Improvement:  Organizational  Case  Studies, Praeger  publishers, Westport,  CT. productivity analysis, Industrial  management & Data system, Vol  104, productivity  Handbook  ,  edited  by : Holzer , united state. Programs, Land and  Water Research Development  Corporation.
*      Roberts, A.R. (2004). Nonmonetary Incentives for productivity Enhancement, in Holzer, M. and seok-Hwan, L. (Eds), Public productivity Handbook, 2nd ed., Marcel Dekker Inc., New York,NY.
*      Nonaka  s viewpoint, Journal of  Knowledge  Management,11(3),6° 15.
*      Schick, A. (1981). Congress and Money, Washington, D.C.: Urban Institute.
*      Shiva, M., Damodar, S. (2012). Transformational Leadership, Organizational Culture, Organizational   Effectiveness, and Programme Outcomes in Non-Governmental Organizations. Social Services and Welfare, 23, 684-710.
*      Simon, H.A. (1960). The New Science of Management, New York: Perntice Hall.
*      Simpson, H.(2009). productivity  In  Public  Services, Journal of  Economic  Surveys (2009) Vol.23,No.2,pp:250°  276.
*      Siriopoulos C. & Tziogkidis P. (2010).How Do Greek Banking Institutions React after Significant Events? A DEA Approach. Omega Journal,Special Issue in the EU Banking Sector and the Financial Crisis’’ ,38(5).
*      Slaughter, S. (1993). Retrenchment in the 1980s: The Politics of Prestige and Gender. Journal of Higher Education, 64.
*      Snellen, I (2002). Conciliation of Rationalities: The Essence of Public Administration; Administrative Theory and Practice, Vol. 24, No. 2.
*      Tenbensel, T. (2002). Assessing the Relative merits of policy Commitment: It is Possible for Policy Makers to Use Rich language of Rationality?; Administrative Theory and Practice, Vol. 24, No 2, 2002.
*      Thacher D. (2004). Value Rationality in Policy Analysis; On Published Manuscript, University of Michigan, February.
*      Tarchys, D (1975). The Growth of Public Expenditure: Nine Modes of Explanation, Scandinavian Political Studies Yearbook 10.
*      Tseng. C. C. (2010).The Effects of Learning Organization Practices on Organizational Commitment and Effectiveness for Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan.Unpublished Doctoral Thesis. Minnesota University.
*      Waldo, D. (1995). The Study of Public Administration; New York, Ramdon House.
*      Weber, M (1968). Economy and Society, Bedminster, New York.
*      Wildavsky, A. (1979). Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis (Boston: Little, Brown.
*      Wildavisky, A. (1983). Information as an Organizational problem, Journal of Management Studies 20, No. 1 January.
*      Winter, S, (1990). Integrating Implementation Research; in: Implementation and the Policy Process, Edited by D. J. Palumbo and D. J. Calista, Green wood Press.
*      Zhu. Y & Buchmann. P. (2002).Evaluating and Selecting Web Sources as External Information Resources of a Data Warehouse. Germany, Department of Computer Science, Darmstadt University of Technology 64283 Darmstadt.