دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

اثر مدت تصدی مدیرعامل بر رشد ارزش افزوده شرکت

صفحه 1-11

شهناز علی نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی


سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

صفحه 29-47

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضل اله لک؛ عبدالرضا محسنی


فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 101-117

آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی