دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، مهر 1394 

مقاله پژوهشی

مروری برتئوری‌های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت

صفحه 1-20

فریدون رهنمای رودپشتی؛ نعمت رستمی مازویی