دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

حسابداری هزینه یابی انرژی: رویکرد سنتی و جریان محور

صفحه 1-20

زهرا دیانتی دیلمی؛ مژده درخشان