دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، آبان 1395، صفحه 1-121 
بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود

صفحه 55-65

سلاله نصیری پوردری؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده