دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، دی 1395، صفحه 1-109 
کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری

صفحه 51-63

رویا دارابی؛ حسن چناری بوکت؛ مرجان محمودی خاتمی


تمرکز بر مشتری و عملکرد شرکت

صفحه 81-91

سمیه رحمانی؛ رضا غلامی جمکرانی