دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، فروردین 1396، صفحه 1-101 
رکـود اقتصـادی و مدیریـت سـود

صفحه 29-42

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ منصور طاهری


دموکراسـی و توسعـه حسابـداری

صفحه 71-80

یعقوب اقدم مزرعه؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد


بررسی کارایی و اثربخشی اشکال گرافیکی به عنوان یک روش ارتباطی جایگزین در ارائه اطلاعات حسابداری

صفحه 81-93

محمدرضا مهربانپور؛ سیدعباس برهانی؛ فاطمه گرامی راد؛ فاطمه کربلائی حسنی