دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، تیر 1396، صفحه 1-146 

مقاله پژوهشی

تأثیر کیفیت افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 1-12

حسین جهانگیرنیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی

صفحه 123-138

فخرالدین محمدرضائی؛ خسرو منطقی؛ اسماعیل عباسی