دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، دی 1396، صفحه 1-114 

مقاله پژوهشی

مصورنمودن صورت‌های مالی و بهبود درک استفاده کنندگان از سرمایه فکری در شرکت‌ها

صفحه 1-13

نسیم شاه مرادی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تبیین مدل درک ذهنی بودجه توسط مسئولان بودجه مستقر در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در ایران

صفحه 15-29

فرزانه جلالی علی آبادی؛ بیتا مشایخی؛ علی اصغر پورعزت؛ عزت‌اله عباسیان


تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت سود

صفحه 91-105

نیره سادات حسینی؛ رضا غلامی جمکرانی