دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، فروردین 1397، صفحه 1-119 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری

صفحه 1-13

علی خوزین؛ قدرت اله طالب نیا؛ منصور گرکز؛ بهمن بنی مهد