دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، مهر 1397، صفحه 1-147 
اثرات تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری

صفحه 79-92

مریم کرمی قلعه سیدی؛ اله‌کرم صالحی


تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران

صفحه 109-126

حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی