دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 1-146 

مقاله پژوهشی

تأثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت

صفحه 1-14

مصطفی ذوالقدر؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی


ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی