دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، تیر 1398 
نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

صفحه 69-89

خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسب


ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

صفحه 197-217

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی