دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، مهر 1398، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش و بکارگیری حسابداری ابری

صفحه 1-14

عابدین برزگر خاندوزی؛ منصور گرکـــز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی


بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

صفحه 15-26

حمید بیرجندی؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه

صفحه 89-102

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد