دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، دی 1398 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین بشردوستی شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مالکیت سرمایه گذاران نهادی

صفحه 1-16

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها

صفحه 105-116

زهرا فرهادی؛ عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی


مدل ریاضی بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد بهره‌وری (مطالعه موردی: شرکت‌های پالایش گاز کشور)

صفحه 117-127

نورالدین کلانتری؛ رحمت اله محمدی پور؛ مسعود صیدی؛ اردشیر شیری؛ مسعود عزیزخانی