دوره و شماره: دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

صفحه 1-15

دکترایرج نوروش؛ دکتر بیتا مشایخی؛ محمد نوری جاوید