دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 1-246 

مقاله پژوهشی

الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

صفحه 1-21

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


مقاله پژوهشی

رویکرد انتقادی و نقش آن در حسابداری

صفحه 73-86

شکراله خواجوی؛ زعیمه نعمت الهی


راهکارهای تقویت ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

صفحه 87-105

قادر داداش‌زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی‌زاده


تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای

صفحه 205-215

پطرو سپهری؛ کیهان آزادی؛ محمدرضا وطن پرست؛ بهمن اکبری


کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

صفحه 217-232

سید مرتضی نبویان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی