دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 1-231 

مقاله پژوهشی

تحلیل پیش‌ران های خط مشی مالی بر نحوه تخصیص بودجه دولتی

صفحه 1-19

مرضیه افکاریان؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد


ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

صفحه 21-41

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی


نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

صفحه 63-76

حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر پدیده برجستگی

صفحه 77-89

پروانه خالقی کسبی؛ محمدعلی آقایی؛ فرزین رضایی


بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

صفحه 91-106

عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام


کشف تقلب صورت‌های مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

صفحه 141-153

مهدی رضائی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


تأثیر مدیریت سود بر رابطه میان خطای پیش‌بینی سود و محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 201-217

یاسر احمدی؛ بهمن بنی مهد؛ قدرت‌اله طالب‌نیا؛ زهرا پورزمانی