دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، مهر 1399، صفحه 1-197 
مدلسازی مولفه ها و ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی متناسب با شرایط محیطی ایران

صفحه 17-29

مسعود بختیاری؛ محمد کاشانی پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا