دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، خرداد 1400، صفحه 1-231 
بررسی تاثیر سنگربندی مدیرعامل بر فشار اجتماعی ذینفعان: نقد نظریه ثبات هژمونیک

صفحه 169-192

پرویز میری؛ قدرت اله طالب نیا؛ فائق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


ریسک پذیری و خوش بینی مدیران: تحلیل مدل مالی عصبی بر مبنای سنجش هورمونها

صفحه 215-231

مریم نورائی؛ عطاالله محمدی ملقرنی؛ ایرج نوروش؛ کاوه بهمن پور