دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 1-185 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر نگرش فلسفی بر درک سطح خوانایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

صفحه 1-14

پریناز کوزه گر؛ زهرا پورزمانی؛ افسانه توانگر؛ مهدی معدنچی زاج


آزمون اثرپذیری شاخصهای روان شناختی با رویکرد سوگیریهای ادراکی بر انواع شیوه های مدیریت سود

صفحه 15-28

نرگس محسنی دهکلانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ محمد حامد خانمحمدی؛ شادی شاهوردیانی


تبیین نقش پارادیم های حسابداری در ارتقاء خصوصیات کیفی جامعه: جامعه شناسی گزارشگری مالی

صفحه 45-68

راحله همایونی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ مهرداد نوابخش


تدوین مدل بلوغ حسابداری مدیریت

صفحه 69-96

ارمغان ناصر ترابی؛ عبدالرضا تالانه؛ فردین منصوری


تأثیر آموزش حسابداری مدیریت به شیوه شبیه‌سازی ایفای نقش، بر یادگیری و یادداری دانشجویان

صفحه 111-124

وحیده طبیبی راد؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ ابوالفضل بختیاری؛ حسین عباسیان