دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، خرداد 1401، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای کتاب‌های حسابداری بها و مدیریت

صفحه 1-15

10.30495/jma.2022.20202

شهناز مشایخ؛ مهناز محمودخانی؛ فاطمه گرامی راد