دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی

صفحه 1-20

10.30495/jma.2022.21072

محسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام