دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، اسفند 1401، صفحه 1-185 

مقاله پژوهشی

تدوین چارچوب گزارشگری اجتماعی با تاکید بر ذینفعان اجتماعی

صفحه 1-22

10.30495/jma.2023.21906

پرستو مصطفایی؛ سید علی حسینی؛ رضوان حجازی؛ قاسم بولو