دوره و شماره: دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، شهریور 1392