دوره و شماره: دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، آذر 1392 
دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

صفحه 31-43

هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ علی کیائی