دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، دی 1393، صفحه 1-129 

مقاله پژوهشی

بدهی های فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری

صفحه 15-30

محمد نمازی؛ داریوش فروغی؛ سعید فرزادی


تبیین وضعیت حسابداری مدیریت درایران

صفحه 57-83

علی ابراهیمی کردلر؛ هنگامه مقدس پور