دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تیر 1393، صفحه 1-103 
تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 59-70

محمد رضا اولی؛ مهدی قائمی اصل؛ سعیده امین زادگان؛ الناز عظیمی