دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، مهر 1393، صفحه 1-135 
محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت

صفحه 21-34

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ محمد جعفر ولیخانی


ویژگیهای هیأت مدیره و استراتژی مالیاتی جسورانه

صفحه 53-67

جمال بحریثالث؛ یعقوب بهنمون؛ ابراهیم مددی زاده