دوره و شماره: دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم

صفحه 1-12

احمد خدامی پور؛ رامین محرومی


ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی

صفحه 25-35

احمد یعقوب نژاد؛ رمضانعلی رویایی؛ کاوه آذین فر


پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

صفحه 37-48

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان