دوره و شماره: دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 1-146 
افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

صفحه 67-77

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان


مهندسی حسابداری

صفحه 97-112

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدیه احیایی