دوره و شماره: دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 1-153 
اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

صفحه 41-54

بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی زینالی


پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان با رویکردی بر روش های داده کاوی

صفحه 69-82

محمدحسین ستایش؛ فهیمه ابراهیمی؛ سیدمجتبی سیف؛ مهدی ساریخانی


تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری در ایران

صفحه 121-143

فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان