دوره و شماره: دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، دی 1389، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

صفحه 1-17

دکتر زهرا پورزمانی؛ دکتر علی روحی؛ کیوان مام حمه


شناخت در سازمان های پیچیده

صفحه 19-28

دکتر محمد ابراهیم مداحی؛ منا صمدزاده؛ عباس کاراوند


بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 79-91

دکتر علی اسماعیل زاده مقری؛ دکتر محمد جلیلی؛ عباس زند عباس آبادی