دوره و شماره: دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تیر 1389، صفحه 1-124 
سنجش مدل های کمی ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از متغیرهای مالی

صفحه 31-43

دکتر پیمان نوری بروجردی؛ محمد محمودی؛ کاظم هارون کلایی