دوره و شماره: دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 1-149 
ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)

صفحه 49-58

دکتر مهرزاد مینویی؛ دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ نازنین نادری