دوره و شماره: دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، آبان 1388 

مقاله پژوهشی

عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سود آوری شرکت‌ها

صفحه 1-8

دکتر حسین اعتمادی؛ محمدعلی جوادی مزده


هزینه‌یابی نوین در کسب و کار

صفحه 9-23

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ اعظم پوریوسف


تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر مدیریت سود

صفحه 25-36

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ سعید خدایار یگانه